ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.5.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(24/5/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2144
Διεκπ. 974
Αθηνησι τη‚ 24ῃ Μαΐου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐδημοσιεύθη (Φ.Ε.Κ. Β´ 2141/22.5.2021) ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.5.2021 Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», ἡ ὁποία καί διαβιβάζεται ὑμῖν συνημμένως, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.
Ὡσαύτως, ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν παραλείπει νά ὑπενθυμίσῃ ὑμῖν τήν ἀνάγκην ἀκριβοῦς τηρήσεως ἁπασῶν τῶν θεσπισθεισῶν ὑγειονομικῶν διατάξεων κατά τῆς διαδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ COVID – 19.

Ἐντολῇ και Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος