ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί παροχῆς συμπληρωματικῶν στοιχείων»
(25/5/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2183
Ἀριθ. Διεκπ. 1005
Ἀθήνησι τῇ 25ῃ Μαΐου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου καί διευκρινιστικῶς πρός τά αἰτηθέντα διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 2148/976/24.5.2021 ἀποσταλέντος ὑμῖν Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος στοιχεῖα, Συνοδικῇ Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει παρακαλοῦμεν ὅπως, πέραν τῶν σχετικῶν πινάκων τῶν κατ᾿ ἔτος διορισθέντων Κληρικῶν Πτυχιούχων τῶν Προγραμμάτων Ἱερατικῶν Σπουδῶν τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν (Α.Ε.Α.), ἀποστείλητε καί τόν συνολικόν ἀριθμόν ἁπάντων τῶν διορισθέντων Κληρικῶν Πτυχιούχων Α.Ε.Α., πρό ἤ μετά τήν χειροτονίαν αὐτῶν, ὡς καί τῶν ἐξομοιωθέντων συμφώνως τῇ παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ ν. 3432/2006, οἵτινες ὑπηρετοῦν εἰς τήν καθ’ ὑμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος