ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τοῦ τρόπου καταβολῆς εἰσφορῶν ὑπέρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου»
(8/4/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1278
Ἀριθ. Διεκπ. 671
Ἀθήνησι τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 6ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 2543/378/19.3.2021 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου, Προέδρου τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.), δι' οὗ ὑπέβαλε τήν ὑπ' ἀριθ. Γ΄/10/ 17.3.2021 Ἀπόφασιν τῆς Δ.Ε. τῆς Ε.Κ.Υ.Ο., συνυποβαλλομένου τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 2339/12.3.2021 Ἐνημερωτικοῦ Σημειώματος μετ’ ἀναλυτικῆς Καταστάσεως εἰσπράξεων εἰσφορῶν ὑπέρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν (20112020), γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, προκειμένου νά καταστῇ πληρεστέρα ἡ ἐνημέρωσις τοῦ Λογιστηρίου τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. ἐπί τῶν εἰσπράξεων τῶν προοριζομένων διά τό Συνοδικόν Μέγαρον, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν συνημμένως ὑπόδειγμα πρός συμπλήρωσιν ὑφ’ ἑκάστης τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, παρακαλοῦσα, ὅπως:
α) Τό συνημμένον ὑπόδειγμα συμπληρῶται ἐπακριβῶς.
β) Ἀποστέλληται τοῦτο ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα, καί δή, διά τά μέν ἔσοδα ἐξ Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Προσκυνημάτων ἀνά τριμηνίαν, διά τά δέ ἔσοδα ἐξ ἐκκλησιαστικῶν ἔργων, ὁσάκις καταβάλλονται τμηματικῶς ποσά τῆς ὅλης δαπάνης.
γ) Συνοδεύηται ὑπό φωτοστατικοῦ ἀντιγράφου τῆς Ἀποδείξεως τῆς Ε.Τ.Ε., ἥτις ἐξεδόθη εἰς πίστωσιν τῆς καταβολῆς τοῦ ποσοῦ.
δ) Ἅπασαι αἱ καταβολαί πραγματοποιῶνται ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί μόνον ἐπ' ὀνόματι αὐτῶν (οὐδέποτε δέ ἐπ' ὀνόματι τοῦ καταθέτου) καί ἐκδιδῶνται αἱ Ἀποδείξεις τῆς Ε.Τ.Ε. ἤ ἠλεκτρονικαί ἀποδείξεις (ἐάν αἱ μεταφοραί χρημάτων γίνωνται ἠλεκτρονικῶς), ἀνεξαρτήτως ἐάν τά ἔσοδα προέρχωνται ἐξ Ἱερῶν Ναῶν, ἐκκλησιαστικῶν ἔργων ἤ Ἱερῶν Προσκυνημάτων.
ε) Ἐπί τῶν Ἀποδείξεων, καί δή, εἰς τόν χῶρον ὁ ὁποῖος προορίζεται διά τήν αἰτιολογίαν, ἀναφέρηται ρητῶς ὁ Ἱερός Ναός ἤ τό Ἱερόν Προσκύνημα ἤ τό ἐκκλησιαστικόν ἔργον, ἐκ τοῦ ὁποίου προέρχεται τό ἔσοδον.Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς