ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Κοινοποίησις Κανονισμοῦ ὑπ` ἀριθ. 327/2021 «Περί τροποποιήσεως τοῦ ὑπ` ἀριθ. 5/1978 Κανονισμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος "Περί Κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων" (Α΄ 48)» (Α΄ 57/12.4.2021)»
(14/4/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1480
Ἀριθ. Διεκπ. 757
Ἀθήνησι τῇ 14ῃ Ἀπριλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
τάς Ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἀπό 12.4.2021 ἐτέθη ἐν ἰσχύϊ ὁ Κανονισμός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπ' ἀριθ. 327/2021 (ΦΕΚ Α΄ 57/12.4.2021, τό ὁποῖον καί ἐπισυνάπτεται τῷ παρόντι), δι’ οὗ ἀντικαθίστανται ὑπάρχουσαι διατάξεις καί προστίθενται νέαι διατάξεις εἰς τόν Κανονισμόν ὑπ' ἀριθ. 5/1978 «Περί Κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 48).

Ἐπί σκοπῷ σφαιρικῆς ἐποπτείας τοῦ ἰσχύοντος κειμένου τοῦ Κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων καί εὐχερεστέρας διοικητικῆς χρήσεως αὐτοῦ κοινοποιεῖται καί ὁ Κανονισμός ὑπ' ἀριθ. 5/1978 «Περί Κώδικος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων» κωδικοποιημένος (μετά τῶν ἕως σήμερον τροποποιήσεων αὐτοῦ), μέ περιεχόμενα καί λημματικόν εὑρετήριον.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος