ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(10/5/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθ. Πρωτ. 1947
Ἀριθ. Διεκπ. 856
Αθηνησι τη‚ 10ῃ Μαΐου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 51201/Θ1/10.5.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι᾿ οὗ ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθη περί τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28503/7.5.2021 νέας Κ.Υ.Α., ἐχούσης θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», διαβιβάζεται ὑμῖν συνημμένως ὧδε τό ὑπ᾿ ἀριθ. 1872/τ.Β´/8.5.2021 Φ.Ε.Κ., εἰς ὅ ἐδημοσιεύθη ἡ ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.
Ὡσαύτως, ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν παραλείπει νά ὑπενθυμίσῃ ὑμῖν τήν ἀνάγκην ἀκριβοῦς τηρήσεως πάντων τῶν θεσπισθέντων ὑγειονομικῶν διατάξεων κατά τῆς διαδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ COVID – 19.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος