ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Λῆξις μαθημάτων Κατηχητικῶν Σχολείων»
(13/5/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1972
Ἀριθ. Διεκπ. 892
Ἀθήνησι τῇ 13ῃ Μαΐου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ὁρίζεται ἡμέρα λήξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Ἐνοριακῶν Νεανικῶν Συναντήσεων ὅλων τῶν βαθμίδων διά τήν παροῦσαν ἱεραποστολικήν περίοδον ἡ 30ή μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος.

Πρός τούτοις, διευκρινίζομεν ὅτι παρέχεται ὑμῖν ἡ δυνατότης ὁρισμοῦ καί ἑτέρας καταληκτικῆς ἡμερομηνίας διά τάς ὡς εἴρηται συναντήσεις, κατά τήν ἔμφρονα ποιμαντορικήν ὑμῶν κρίσιν καί ἐφ᾿ ὅσον ἐπιβάλλωσιν τοῦτο αἱ κατά τόπους ὑφιστάμεναι ποιμαντικαί ἀνάγκαι.

Αἱ ἐπί τῇ λήξει τῆς ἱεραποστολικῆς περιόδου τυχόν τελεσθησόμεναι ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις παρακαλοῦμεν ὅπως διεξαχθῶσι μετά τῆς προσηκούσης προσοχῆς καί λαμβανομένων ἁπάντων τῶν προβλεπομένων μέτρων προστασίας ἕνεκα τοῦ κορωνοϊοῦ covid19.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος