ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 29922/13.5.2021 Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(14/5/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 2008
Διεκπ. 899
Αθηνησι τη‚ 14ῃ Μαΐου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐδημοσιεύθη (Φ.Ε.Κ. Β´ 1944/13.5.2021) ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.5.2021 Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», ἡ ὁποία καί διαβιβάζεται ὑμῖν συνημμένως, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.
Συμφώνως τῇ ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., ἐπιτρέπεται πλέον καί εἰς τά τελούμενα ἱερά Μυστήρια Βαπτίσεων καί Γάμων, ὡς καί κατά τάς Ἐξοδίους Ἀκολουθίας ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν συμφώνως πρός τήν ἀναλογίαν τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά εἴκοσι πέντε (25) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλαχίστην ἀπόστασιν δύο (2) μέτρων μεταξύ των, μέ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ἀριθμόν πιστῶν τά ἑκατό (100) πρόσωπα. Κατά τόν ὑπολογισμόν τῶν ὡς ἄνω προσώπων ἐξαιροῦνται οἱ λειτουργοί καί τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἱεροψάλται, νεωκόροι, ἐπίτροποι κ.λπ.).

Ἐπαναλαμβάνομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, διά σχετικῆς Ἀποφάσεως Αὐτῆς, ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκην ἀκριβοῦς τηρήσεως ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς ἁπασῶν τῶν θεσπισθεισῶν ὑγειονομικῶν διατάξεων κατά τῆς ἐξαπλώσεως τῆς πανδημίας, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ὑποχρεωτική διενέργεια ἑβδομαδιαίως εἰδικῆς ἐξετάσεως κορωνοϊοῦ (μοριακό ἤ γρήγορο ἤ ἀτομικό τέστ), ὑπό τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν, τῶν ἱεροψαλτῶν καί τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ἱερῶν Ναῶν (νεωκόροι κ.λπ.).
Ἐν κατακλεῖδι, τονίζομεν τήν ἀνάγκην διά τήν μελέτην τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., εἰς τήν ὁποίαν περιλαμβάνονται μέτρα, τά ὁποῖα ἀφορουν εἰς τήν λειτουργίαν τῶν Ἱδρυμάτων κ.ἄ.


Ἐντολῇ και Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος