ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί καταλόγου μοναστηριακῶν προϊόντων»
(17/5/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1739
Διεκπ. 915
Αθηνησι τη‚ 17ῃ Μαΐου 2021


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ἀπό 21.4.2021 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Προέδρου τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων (Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ), δι' οὗ ὑποβάλλει προτάσεις ἐπί τοῦ συνταχθέντος ὑπό τοῦ ἐν λόγῳ Συνοδικοῦ Γραφείου «Καταλόγου Μοναστηριακῶν Προϊόντων», τῶν παραγομένων ὑπό Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως, ἐγκρίνουσα κατ’ ἀρχήν τόν ὡς εἴρηται Κατάλογον, ἀποστείλῃ αὐτόν πρός ὑμᾶς ἐπί τῷ σκοπῷ, τοῦτο μέν, τῆς ἐνημερώσεως ὑμῶν, τοῦτο δέ, τῆς διορθώσεως ὑφ’ ὑμῶν τυχόν ἡμαρτημένων στοιχείων καί ὑποβολῆς ἐνδεχομένων διορθώσεων εἰς τήν Γραμματείαν τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων ἕως τῆς 15ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., διά ταχυδρομικῆς ἀποστολῆς, προτρέπουσα ὑμᾶς ἐν ταὐτῷ ὅπως διά τήν καλυτέραν προώθησιν τῶν προαναφερθέντων παραγομένων Μοναστηριακῶν Προϊόντων προβῆτε εἰς τήν προβλεπομένην πιστοποίησιν αὐτῶν ὑπό τῶν ἁρμοδίων φορέων.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος