ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀποστολῆς στοιχείων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός καταρτισμόν τῶν Διπτύχων τοῦ ἔτους 2022»
(13/5/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1985
Ἀριθ. Διεκπ. 879 Ἀθήνησι τῇ 13ῃ Μαΐου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 11ης μηνός Μαΐου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν τά ὡς κάτωθι διά τήν ὑποβολήν τῶν στοιχείων, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων θά καταρτισθῶσι τά Δίπτυχα τοῦ ἔτους 2022:

1. Ἐπειδή ὁ ἐκδιδόμενος κατ᾿ ἔτος τόμος εἶναι συνήθως ὀγκώδης καί ὡς ἐκ τούτου δύσχρηστος καί ὑψηλοῦ κόστους, ἀπαιτεῖται:
α) Ἡ κατά τό δυνατόν μείωσις τοῦ βιογραφικοῦ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, οὕτως ὥστε νά μή ὑπερβαίνῃ τόν παραπλεύρως τῆς φωτογραφίας αὐτῶν ἐλεύθερον χῶρον, εἰς τό ὁποῖον ὡς ἀπαραίτητα στοιχεῖα θά ἀναφέρωνται τό ἔτος καί ὁ τόπος γεννήσεως, οἱ τίτλοι σπουδῶν, ἡ οἱαδήποτε ἐκκλησιαστική διακονία καί ἡ ἡμερομηνία τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας.
β) Ἡ ἄνευ λεπτομερειῶν ἀναφορά τῶν διαφόρων ἐπί μέρους στοιχείων τῶν ἀφορώντων εἰς τήν διακονίαν καί τήν ἐν γένει δραστηριότητα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
2. Ἡ ἀποστελλομένη διά τά Δίπτυχα φωτογραφία νά εἰκονίζῃ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην φέροντα μόνον ἐπανωκαλύμμαυχον καί ἐγκόλπιον.
3. Αἱ ἐνδεχόμεναι μεταβολαί καί διορθώσεις εἰς τήν ἐνοριακήν καί μοναστηριακήν διάρθρωσιν δέον ὅπως σημειωθῶσιν εἰς φωτοστατικόν ἀντίγραφον τῶν ὑπαρχουσῶν σελίδων τῶν Διπτύχων τοῦ ἔτους 2021.
4. α) Ἡ ἀναγραφομένη τοπική ἁγιολογία κρίνεται ἀπαραίτητον ὅπως ἀναφέρῃ σαφῶς τά ὀνόματα τῶν Ἁγίων, τά ἔτη κατά τά ὁποῖα ἔζησαν, καθώς καί τήν ἡμέραν τῆς μνήμης Αὐτῶν, ἄνευ ἑτέρων ἁγιολογικῶν λεπτομερειῶν.
β) Αἱ τοπικαί ἑορταί καί ἡ τοπική ἁγιολογία δέον ὅπως συνενωθῶσιν, ὅπου εἶναι δυνατόν, πρός ἀποφυγήν ἐπαναλήψεων.
5. Εἰδικῶς εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ εἰς τήν κατηγορίαν τῶν Ἐφημερίων, ἀναγκαῖον τυγχάνει ὅπως αὕτη ἀναγραφῇ συμφώνως πρός τήν κατάταξιν τῶν Κληρικῶν, ἤτοι Π.Ε. ἤ Τ.Ε. ἤ Δ.Ε. ἤ Υ.Ε.

Ὡσαύτως, ἀπό τοῦ ἔτους 2022, δέον ὅπως ἀναγράφωνται καί οἱ συνταξιοῦχοι Ἐφημέριοι, τοὐλάχιστον ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν νά ὑπηρετοῦν κανονικῶς εἰς τήν Ἐνορίαν των, ἀλλά καί οἱ ἄμισθοι, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν ὡς ἐφημέριοι, μέ τήν σημείωσιν παραπλεύρως τοῦ ὀνοματεπωνύμου αὐτῶν τοῦ χαρακτηρισμοῦ "(συντ.)" ἤ "(ἄμ.)", ἀναλόγως. Εἰς τόν τελικόν ἀριθμόν τῶν Κληρικῶν ὡστόσο, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται εἰς τό κεφάλαιον ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀλλά καί εἰς τό τέλος τῶν Διπτύχων, ὅπου ἀναφέρεται ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ἄμισθοι καί οἱ συνταξιοῦχοι νά μή συγκαταλέγωνται, τονίζοντες τήν ἀνάγκην τά ἀριθμητικά στοιχεῖα νά εἶναι ἀπολύτως ἀκριβῆ.
6. Παρακαλοῦμεν ἰδιαιτέρως ὅπως ἡ ἐπίσημος ἀποστολή τῶν στοιχείων ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιῆται δι᾿ ἐγγράφου ὑπογεγραμμένου ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου καί ἀπευθυνομένου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Διά τήν ἔγκαιρον καί ἐπιμεμελημένην ἔκδοσιν τῶν Διπτύχων ἀπαιτεῖται, ὡσαύτως, ἡ ἔγκαιρος ἀποστολή τῶν σχετικῶν πληροφοριακῶν στοιχείων ὑπό τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἤτοι τό ἀργότερον ἕως τοῦ τέλους τοῦ μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ. Ἐν περιπτώσει ἐκπροθέσμου ἀποστολῆς τῶν στοιχείων, θά δημοσιεύωνται τά στοιχεῖα τοῦ προηγουμένου ἔτους.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποίησις:
1. Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κρήτης
2. Ἱεράς Μητροπόλεις Κρήτης
3. Ἱεράς Μητροπόλεις Δωδεκανήσου
4. Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀμερικῆς
5. Ἱεράς Μητροπόλεις Ἀμερικῆς
6. Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Αὐστραλίας
7. Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Θυατείρων καί Μ. Βρετανίας
8. Ἱεράν Μητρόπολιν Γαλλίας
9. Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας
10. Ἱεράν Μητρόπολιν Αὐστρίας
11. Ἱεράν Μητρόπολιν Βελγίου
12. Ἱεράν Μητρόπολιν Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας
13. Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ζηλανδίας
14. Ἱεράν Μητρόπολιν Ἑλβετίας
15. Ἱεράν Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης
16. Ἱεράν Μητρόπολιν Τορόντο
17. Ἱεράν Μητρόπολιν Μπουένος Ἄιρες
18. Ἱεράν Μητρόπολιν Μεξικοῦ
19. Ἱεράν Μητρόπολιν Χόνγκ Κόνγκ
20. Ἱεράν Μητρόπολιν Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας
21. Ἱεράν Μητρόπολιν Κορέας
22. Ἱεράν Μητρόπολιν Σιγκαπούρης
23. Ἀποστολικήν Διακονίαν
24. Ὑποεπιτροπήν Διπτύχων