ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(6/4/2021).

Πρωτ. 1469
Διεκπ. 631
Αθηνησι τη‚ 6ῃ Ἀπριλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 6ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ρηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως, διά τοῦ παρόντος, διαβιβάσῃ ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ᾿ ἀριθ. 1308/Β´/3.4.2021 Φ.Ε.Κ., εἰς τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651 νέα Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».

Ὡσαύτως, ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν παραλείπει νά ὑπενθυμίσῃ ὑμῖν τήν ἀκριβῆ τήρησιν πάντων τῶν θεσπισθέντων ὑγιειονομικῶν διατάξεων κατά τῆς διαδόσεως τοῦ νέου κορωνοϊού COVID – 19.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος