ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις ἐγγράφου περί τῶν ἐνεργειῶν διά τήν ἐφαρμογήν Τιμολογίου Ὑπηρεσιῶν Ἀλληλεγγύης τῆς Δ.Ε.Η. εἰς Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα»
(8/4/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1309
Διεκπ. 659
Αθηνησι τη‚ 8ῃ Ἀπριλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 6ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ, γνωρίζο-μεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ρηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως, διά τοῦ παρόντος, διαβιβάσῃ ὑμῖν συνημμένως τό ὑπ᾿ ἀριθ. ΔΠΕ/Ε.Κ.2871/3/468/26.2.2021 ἔγγρα-φον τοῦ Ἀξιοτίμου κ. Γεωργίου Μακρῆ, Διευθυντοῦ Πελατεια-κῆς Ἐπικοινωνίας τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Διαχειρίσεως Πελα-τῶν τῆς Δ.Ε.Η. Α.Ε., εἰς τό ὁποῖον περιέχονται πληροφορίαι ὡς πρός τήν ἐφαρμογήν Τιμολογίου Ὑπηρεσιῶν Ἀλληλεγγύης τῆς Δ.Ε.Η. καί ἑτέρων εὐνοϊκῶν ρυθμίσεων εἰς Ἐκκλησιαστικά Νο-μικά Πρόσωπα, παρέχοντα ὑπηρεσίας κοινωνικῆς φροντίδος.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος