ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί μειώσεως ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν βάσει τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ ν. 4756/2020»
(15/4/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1478
Διεκπ. 766
Αθηνησι τη‚ 15ῃ Ἀπριλίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης μηνός Ἀπριλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 73/27.1.2021 ἔγγραφο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, μέ τό ὁποῖο ἐρωτᾶ τήν ἄποψη Αὐτῆς περί τῆς ἐφαρμογῆς ἤ μή τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ ν. 4756/2020 ἐπί τῶν εἰσφορῶν, τίς ὁποῖες καταβάλλουν τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ὡς ἐργοδότες γιά τούς ἐργαζομένους τους, ἐπισημαίνει ὅτι διά τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 31 («Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη εργαζομένου») τοῦ ὡς ἄνω νόμου προβλέφθηκε ὅτι:

«1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1.6.2020, ως ακολούθως:

α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο.
β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α΄ 122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:
βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994.
ββ) Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994.
γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α΄ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α΄ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α΄ 111).
2. Από την εισφορά της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της περ. β΄, αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον eΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188).
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την 31.12.2021».
Κατά τήν ἀνωτέρω διάταξη τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ ν. 4756/2020 μειώνονται οἱ εἰσφορές τῶν ἐργοδοτῶν, ὑπό τόν ὅρο ὅτι αὐτοί δέν ἐργάζονται, πλήν ἄλλων, σέ δημόσιες ὑπηρεσίες, ἀποκεντρωμένες διοικήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ἤ νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου ἐντός Γενικῆς Κυβερνήσεως («... εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης...»).

Κατά τήν Ἐγκύκλιο τοῦ ΕΦΚΑ 9/2021 («Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021») παρ. 2 («ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»): «Η εν λόγω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει για το έτος 2021 αποκλειστικά για τους απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) στον ιδιωτικό τομέα».

Ὁ κύκλος τῶν κάθε μορφῆς νομικῶν προσώπων (νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου – Ν.Π.Δ.Δ. ἤ νομικῶν προσώπων ἰδιωτικοῦ δικαίου Ν.Π.Ι.Δ.) πού ἀνήκουν στήν Γενική Κυβέρνηση καθορίζεται ἀπό τήν Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή μέ τό Μητρῶο Φορέων Γενικῆς Κυβερνήσεως, τό ὁποῖο αὐτή καταρτίζει καί ἐνημερώνει κατ’ ἐξουσιοδότηση τοῦ ἄρθρου 50 τοῦ ν. 3943/2011 καί δημοσιεύει στήν ἱστοσελίδα της.

Στήν ἰσχύουσα ἔκδοση τοῦ Μητρώου Φορέων Γενικῆς Κυβερνήσεως τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ. δέν περιλαμβάνονται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις, οἱ Ἱερές Μονές καί οἱ Ἐνορίες, ἡ Ἀποστολική Διακονία καί τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί λοιπά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ., ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα καί μουσεῖα, Ἱερά Προσκυνήματα) τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 4 τοῦ ν. 590/1977, συνεπῶς τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα κάθε μορφῆς (δημοσίου ἰδιωτικοῦ δικαίου) δέν ἀνήκουν στήν Γενική Κυβέρνηση.

Ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ ν. 4756/2020 ἐξαιρεῖ ἀπό τό ρυθμιστικό της πεδίο τούς ἐργαζομένους σέ νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καί νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου ἐντός Γενικῆς Κυβερνήσεως, δηλαδή ἐξ ἀντιδιαστολῆς προκύπτει ὅτι διέπει τούς ἐργαζομένους σέ φορεῖς ἐκτός Γενικῆς Κυβερνήσεως.

Περαιτέρω, κατά τό ἄρθρο 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 3 τοῦ ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32), ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις, οἱ Ἱερές Μονές καί οἱ Ἐνορίες, ἡ Ἀποστολική Διακονία καί τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί λοιπά Ν.Π.Ι.Δ. τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 4 τοῦ ν. 590/1977 δέν διέπονται ἀπό τήν νομοθεσία πού ἀφορᾶ στόν Δημόσιο Τομέα καί στήν Γενική Κυβέρνηση ὡς πρός 6 ζητήματα («ως προς την οργάνωση και διοίκησή τους, την εν γένει περιουσιακή και λογιστική διαχείρισή τους, τους λειτουργούς και το προσωπικό τους»), ἐκτός ἄν οἱ σχετικές νομοθετικές διατάξεις τό ὁρίζουν ρητῶς (δηλ. προβλέπουν ὅτι ἐφαρμόζονται καί στά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα).

Κατά συνέπεια, δέν ἐξαιροῦνται τά ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Δ.Δ. (οὔτε τά ἐκκλησιαστικά Ν.Π.Ι.Δ.) ἀπό τό ἄρθρο 31 τοῦ ν. 4756/2020 καί τήν μείωση ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν, πού αὐτό προβλέπει γιά τό ἔτος 2021.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος