ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποσπάσεις ἐκπαιδευτικῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό σχολικόν ἔτος 20212022»
(21/4/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1730
Ἀριθμ. Διεκπ. 795
Ἀθήνῃσι 21ῃ Ἀπριλίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ὑπ' ἀριθ. 44260/Ε2/16.4.2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΝΚ46 ΜΤΛΗ ΠΟΚ) προσκλήσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων πρός τούς ἐκπαιδευτικούς τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως διά τήν ὑποβολήν αἰτήσεων ἀποσπάσεως εἰς ὑπηρεσίας καί φορεῖς ἁρμοδιότητος αὐτοῦ διά τό ἐκπαιδευτικόν ἔτος 20212022, ὡς καί τῆς σχετικῆς ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 45490/Θ1/20.4.2021 ἐπιστολῆς τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, ἀμφοτέρων ἐπισυναπτομένων τῷ παρόντι, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ προθεσμία διά τήν ὑποβολήν τῶν αἰτήσεων ἀποσπάσεως ἐκπαιδευτικῶν ἐνδιαφερομένων ἵνα ἀποσπασθῶσιν εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό Διορθόδοξον Κέντρον, εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί εἰς τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἄρχεται ἀπό τῆς Τρίτης 20.4.2021 καί λήγει τήν Τρίτην 27.4.2021 καί ὥραν 15:00.

Αἱ αἰτήσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν δέον ὅπως ὑποβληθοῦν ἠλεκτρονικῶς, ὡς διαλαμβάνεται εἰς τήν ὡς ἀνωτέρω πρόσκλησιν. Μετά τό πέρας τῆς προθεσμίας ταύτης, οὐδεμία αἴτησις γίνεται δεκτή.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως:
α) ἐνημερώσητε σχετικῶς τούς ἐνδιαφερομένους, ἰδίως περί τῆς αὐστηρᾶς προθεσμίας ὑποβολῆς τῶν σχετικῶν αἰτήσεων,
β) ἀποστείλητε ἕως τῆς Τρίτης 4.5.2021 εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τάς ἐπιστολάς τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, δι’ ὧν δηλοῦται ἡ σύμφωνος γνώμη αὐτῶν πρός διενέργειαν τῶν αἰτουμένων ἀποσπάσεων, μετ’ ἀντιγράφου τῶν ὑποβληθεισῶν ἠλεκτρονικῶν αἰτήσεων, ἵνα αὗται ἐν συνεχείᾳ προωθηθοῦν ἁρμοδίως εἰς τήν Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων. Αὐτονόητος προϋπόθεσις ἐκφορᾶς συμφώνου γνώμης εἶναι ὁ ἐκπαιδευτικός, εἰς ὅν ἀφορᾷ ἡ σύμφωνος γνώμη τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, νά ἔχῃ προηγουμένως ὑποβάλει ἐμπροθέσμως αἴτησιν ἀποσπάσεως, καί
γ) συμπληρώσητε προσεκτικῶς τό ἐπισυναπτόμενον ἀρχεῖον excel καί ἀποστείλητε αὐτό τό ἴδιον ἀνυπόγραφον (ὄχι ἐκτυπωμένον ἤ σαρωμένον ἤ εἰς οἱανδήποτε ἄλλην μορφήν) εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν arxigrammateia@gmail.com, ὁμοίως ἕως τῆς 4.5.2021.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι, ὡς ἐπισημαίνεται εἰς τήν ὡς ἀνωτέρω ἐπιστολήν, τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων δέν θά ἐξετάσῃ καμμίαν αἴτησιν ἀποσπάσεως ἐκπαιδευτικοῦ εἰς φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐάν δέν ἔχῃ κατατεθῆ ἡ σχετική ἐπιστολή τῆς ἐνδιαφερομένης ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς εἰς τήν Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων μέσῳ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος