ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. Οικ.: 22439/10-4-2021 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1441)»
(10/4/2021).

Πρωτ. 1559
Διεκπ. 718
Αθηνησι τη‚ 10ῃ Ἀπριλίου 2021

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙ' ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τήν ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. Οικ.: 22439/10-4-2021 Κοινήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1441/10-4-2021), ἔχουσαν θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Συμφώνως πρός τάς προβλέψεις τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. ἐπιτρέπεται καί πάλιν, ὑπό αὐστηρούς περιορισμούς, ἡ λειτουργία ἁπάντων ἀνεξαιρέτως τῶν Ἱερῶν Ναῶν παρουσίᾳ πιστῶν, τήν Κυριακήν 11ην, τήν Τετάρτην 14ην, τήν Παρασκευήν 16ην, τό Σάββατον 17ην καί τήν Κυριακήν 18ην Απριλίου ἐ.ἔ.

Τούς ὅρους λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν δύνασθε νά μελετήσητε εἰς τά ἄρθρα: 1 παρ. 1β σημεῖον 11 (σελ. 17362), 1 παρ. 2 (σελ. 17381), 2 παρ. 1 (σελ. 17385), 6 παρ. 1 σημεῖον 4 (σελ. 17391), καί 14 παρ. 4 (σελ. 17402), ὡς καί εἰς τό Παράρτημα ΙΙΙ «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ» (σελ. 17408, 17409 καί 17410).

Προσέτι, ὑπενθυμίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ μετάβασις εἰς χώρους λατρείας πραγματοποιεῖται, συμπληρωθείσης ὑπό τοῦ ἐνδιαφερομένου τῆς σχετικῆς βεβαιώσεως κινήσεως (Βεβαίωσις τύπου Β´ forma.gov.gr) καί σημειωθείσης τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 5 περιπτώσεως μετακινήσεως ἤ ἀποσταλείσης τῆς ὡς ἄνω ὑπ᾿ ἀριθ. 5 περιπτώσεως μετακινήσεως διά τηλεπικοινωνιακοῦ μηνύματος (sms) εἰς τόν εἰδικόν ἀριθμόν 13033.

Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος