ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Γ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικροῦ μήκους μέ θέμα: "Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821"»
(10/3/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ.
Επίσης, διαβάστε την επιστολή του Υπουργείου Παιδείας.)


Πρωτ. 989
Διεκπ. 516
Αθηνησι τη‚ 10ῃ Μαρτίου 2021


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς 3ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., ἐνημερώνομεν ὑμᾶς περί τῆς παρατάσεως τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Γ΄ Πανελληνίου Μαθητικοῦ Διαγωνισμοῦ διά τό παρόν σχολικόν ἔτος 2020 2021.
Ὁ προγραμματισμός αὐτός εἶναι σύμφωνος πρός Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διά τήν συνδιοργάνωσιν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων τριῶν Πανελληνίων Μαθητικῶν Διαγωνισμῶν, κατά τά ἔτη 2019, 2020 καί 2021, καί τήν προβολήν Προσωπικοτήτων τῆς προεπαναστατικῆς, τῆς ἐπαναστατικῆς καί τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.
Ὑπενθυμίζομεν ὑμῖν ὅτι ὡς θέμα ὡρίσθη: «Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821». Αἱ Προσωπικότητες τῆς μετεπαναστατικῆς περιόδου τοῦ 1821, αἱ ὁποῖαι προβάλλονται διά τοῦ ἐπισυναπτομένου Ἐγκυκλίου ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, εἶναι αἱ κάτωθι:
α. π. Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου ὁ ἐξ Οἰκονόμων
β. Εὐανθία Καΐρη
γ. Ἰωάννης Καποδίστριας
δ. Κωνσταντῖνος Κανάρης
Ὁ Γ΄ τοῦτος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός ἔλαβε παράτασιν καί ἀφορᾷ εἰς τήν δημιουργίαν ταινιῶν μικροῦ μήκους, διαρκείας ἕως ἕξ λεπτῶν, ἀπό μαθητάς καί μαθητρίας τῶν τάξεων Β΄ καί Γ΄ Γυμνασίου, αἱ ὁποῖαι πρέπει νά ὑποβληθοῦν, συμφώνως τῷ ἐπισυναπτομένῳ ἐγγράφῳ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἕως τῆς Κυριακῆς 11ης Ἀπριλίου 2021 καί ὥρας 23:59.
Ὅθεν, καί πάλιν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως μεριμνήσητε διά τήν ἀνακοίνωσιν τοῦ ἐν λόγῳ Διαγωνισμοῦ εἰς τούς Ἐκπαιδευτικούς τῆς Β΄ καί Γ΄ Γυμνασίου τῆς δημοσίας ἤ/καί ἰδιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ὑμῶν Ἐπαρχίας, καθώς καί εἰς τήν Ὑπηρεσίαν Νεότητος τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἵνα ἐν συνεχείᾳ γνωστοποιηθῇ εἰς τά στελέχη τῶν ὑμετέρων Κατηχητικῶν Σχολείων, τούς κατηχητάς καί τούς μαθητάς.
Οἱ διακριθέντες μαθηταί τοῦ Διαγωνισμοῦ θά λάβουν Διακρίσεις Ἐπαίνου καί, ἐφ’ ὅσον αἱ ὑγεινομικαί συνθῆκαι τό ἐπιτρέψουν, θά συμμετάσχουν κατά τόν μῆνα Μάϊον ἐ.ἔ. εἰς ἐκπαιδευτικήν ἐκδρομήν εἰς τό Πήλιον ἤ, ἐάν αὐτό δέν καταστῇ δυνατόν, θά λάβουν ὅλοι οἱ διακριθέντες ὡς ἔπαθλον ἕνα φορητόν ὑπολογιστήν (tablet).
Διά περισσοτέρας πληροφορίας, οἱ ὑπεύθυνοι Νεότητος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ὡς καί οἱοσδήποτε ἐνδιαφερόμενος, δύνανται νά ἀπευθύνωνται εἰς τόν Γραμματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου Τριανταφυλλίδην (τηλέφωνα: 2107272268/255, 6983772240), καθώς καί εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν αὐτῆς (politistikitautotita@yahoo.gr).
Εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό Ὑπουργεῖον Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τούς ὑπευθύνους Νεότητος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τούς Διευθυντάς τῶν Σχολείων, τούς ἐκπαιδευτικούς καί ὅλους ὅσοι θά συμβάλουν, καθ’ οἱονδήποτε τρόπον, εἰς τήν ἐπιτυχίαν τοῦ Διαγωνισμοῦ.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος