ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀναβολή τῆς διοργανώσεως κατά τό τρέχον ἔτος τῆς “Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς” δι’ εὐθετώτερον χρόνον»
(9/3/2021).

Πρωτ. 790
Ἀριθ.Διεκπ. 497
Ἀθήνησι τῇ 9ῃ Μαρτίου 2021
Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 130/18.2.2021 ἐγγράφου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί τῆς διοργανώσεως κατά τό τρέχον ἔτος τῆς «Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς», γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως, ἕνεκα τῆς ἰδιαζούσης ὑγειονομικῆς περιστάσεως, ἐγκρίνῃ τήν κατ’ ἐξαίρεσιν μετάθεσιν τῆς διοργανώσεως τῆς ἐφετινῆς «Ἑβδομάδος Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς» εἰς εὐθετώτερον χρόνον, τόν ὁποῖον θά ὁρίσῃ εἰς προσεχῆ Συνεδρίαν Αὐτῆς.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος