ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/5.3.2021 Κ.Υ.Α. περί ἐκτάκτων μέτρων προστασίας τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(9/3/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 1105
Ἀριθ. Διεκπ. 512
Ἀθήνησι τῇ 9ῃ Μαρτίου 2021ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐδημοσιεύθη (Φ.Ε.Κ. Β’ 895/6.3.2021) ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/5.3.2021 Κ.Υ.Α., ἔχουσα θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843)», ἡ ὁποία καί διαβιβάζεται ὑμῖν συνημμένως πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.
Ἐν σχέσει πρός τήν προηγηθεῖσαν Κ.Υ.Α., ἡ ὁποία διεβιβάσθη ὑμῖν διά τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 1030/428/4.3.2021 Ἐγκυκλίου Σημειώματος, ἐπιτρέπεται πλέον εἰς τό «ἐπίπεδον πολύ ηὐξημένου κινδύνου» καί ἡ τέλεσις τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου, μέ τήν παρουσία ἐννέα (9) συνολικῶς παρευρισκομένων προσώπων.

Ἐντολῇ και Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος