ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωσις περί νέου Διιδρυματικοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν μετ’ εἰδικεύσεως εἰς τόν Θρησκευτικόν καί Προσκυνηματικόν Τουρισμόν»
(8/3/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ.
Επίσης, δείτε το Πρόγραμμα και την Αφίσα.)Πρωτ. 788
Ἀριθ. Διεκπ. 489
Ἀθήνησι τῇ 8ῃ Μαρτίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ἀπό 25.2.2021 ἐγγράφου τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς περί τῆς ἀπό 19.2.2021 συνημμένης ἐπιστολῆς τῆς Ἐλλογιμωτάτης κ. Κυριακούλας Παπαδημητρίου, Καθηγητρίας τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περί τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας, ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Τμήματος Διοικήσεως Ὀργανισμῶν, Μάρκετινγκ καί Τουρισμοῦ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Διεθνοῦς Πανεπιστημίου Ἑλλάδος, ἑνός νέου Διιδρυματικοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν μετ’ εἰδικεύσεως εἰς τόν Θρησκευτικόν καί Προσκυνηματικόν Τουρισμόν, ἀπό τοῦ τρέχοντος μηνός Μαρτίου 2021.

Ὡσαύτως, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ὡρίσθησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Σπυρίδων Κατραμάδος, Γραμματεύς τοῦ ὡς ἄνω Συνοδικοῦ Γραφείου, καί ὁ Ἐλλογιμώτατος κ. Βασίλειος Τζέρπος, Μέλος τοῦ ἐν λόγῳ Συνοδικοῦ Γραφείου, ὡς σύνδεσμοι συνεργασίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν μετά τῶν ὡς εἴρηται Σχολῶν.

Αἱ αἰτήσεις συμμετοχῆς τυχόν ἐνδιαφερομένων, Κληρικῶν ἤ Λαϊκῶν Συνεργατῶν ὑμῶν εἰς τό ὡς ἄνω Μεταπτυχιακόν Πρόγραμμα, δέον ὅπως ὑποβληθοῦν ὡς οἷόν τε τάχιον (ἕως τέλους Μαρτίου ἐ.ἔ.) εἰς τήν ἱστοσελίδα https://mscreligioustourism.web.auth.gr.

Διά πλείονας πληροφορίας δέον ὅπως ἀπευθυνθῆτε εἰς τά τηλέφωνα τῆς Γραμματείας τοῦ ὡς ἄνω Συνοδικοῦ Γραφείου 210.72.72.282 καί 6976.20.44.29, ὡς καί εἰς τήν Γραμματείαν τοῦ ἐν λόγῳ Διιδρυματικοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν εἰς τό τηλέφωνον 6934.89.02.18 καί τήν ὡς εἴρηται ἱστοσελίδα.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος