ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τῆς μετακινήσεως ἐργαζομένων καί ἐθελοντῶν εἰς τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου»
(19/2/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 764, 765
Διεκπ. 331
Αθηνησι τη‚ 19ῃ Φεβρουαρίου 2021


ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΔΙ’ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
τάς Ἱεράς Συνοδικάς Μονάς


Ἐπ᾿ ἀφορμῇ τῶν νέων μέτρων διά τόν περιορισμόν κυκλοφορίας (Κ.Υ.Α ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 [Φ.Ε.Κ. Β´ 534/10.2.2021], ἔχουσα θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»), γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπέστειλεν ἐγκαίρως ἐρώτημα πρός τάς ἁρμοδίους Κρατικάς Ὑπηρεσίας, περί τῶν ἰσχυόντων Βεβαιώσεων Μετακινήσεως τῶν ἐργαζομένων καί τῶν ἐθελοντῶν εἰς τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου.
Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ἀνωτέρω ἐρωτήματος, ἐλήφθησαν αἱ ὡς κάτωθι σχετικαί Ἐγκύκλιοι τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, αἱ ὁποῖαι καί διαβιβάζονται ὑμῖν συνημμένως τῷ παρόντι:
α) ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. 19311/Θ1/18.2.2021, ἔχουσα θέμα «Μετακίνηση Θρησκευτικών λειτουργών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου κατά τη διάρκεια επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας των πολιτών, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19» καί
β) ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. 19320/Θ1/18.2.2021, ἔχουσα θέμα «Μετακίνηση των μετακλητών κληρικών και του εθελοντικού προσωπικού της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου του προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας των πολιτών, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID–19».
Ὅθεν, συμφώνως πρός τήν ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. καί τάς ἀνωτέρω Ἐγκυκλίους, γνωρίζομεν ὑμῖν τά κάτωθι:
1) Οἱ μετακινούμενοι Κληρικοί καί ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι μισθοδοτοῦνται ὑπό τοῦ Δημοσίου, ἐκ τῆς οἰκίας των πρός τόν Ἱερόν Ναόν ἤ ἕτερον τόπον τῆς ἐργασίας αὐτῶν (Γραφεῖα Ἱ. Συνόδου, Μητροπόλεων, Ἱδρυμάτων κ.λπ.), πρέπει νά φέρουν ὑποχρεωτικῶς τά ὡς κάτωθι ἔγγραφα:
α) Δελτίον Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ἤ Διαβατήριον,
β) Βεβαίωσιν Κινήσεως, ἡ ὁποία ἐκδίδεται ἠλεκτρονικῶς μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Μητρῴου Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου εἰς τήν ἱστοσελίδα apografi.gov.gr καί κατ᾿ ἐξαίρεσιν μέσῳ τῆς εἰς τήν ὑπ᾿ ἀριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/ 23.10.2020 Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ὁρισθείσης εἰδικῆς Ἐντύπου Βεβαιώσεως, ἡ ὁποία ἐπισυνάπτεται τῇ παρούσῃ (ΣΧΕΤ. 1), ὑπογεγραμμένη καί ἐσφραγισμένη ἁρμοδίως, πλήρως καί ὀρθῶς συμπληρωθεῖσα.
2) Οἱ μετακινούμενοι τακτικοί ἐκκλησιαστικοί ὑπάλληλοι, οἱ ὁποῖοι δέν μισθοδοτοῦνται ὑπό τοῦ Δημοσίου, ἐκ τῆς οἰκίας των πρός τόν τόπον τῆς ἐργασίας αὐτῶν (Γραφεῖα Ἱ. Συνόδου, Μητροπόλεων, Ἱδρυμάτων κ.λπ.), πρέπει νά φέρουν ὑποχρεωτικῶς τά ὡς κάτωθι ἔγγραφα:
α) Δελτίον Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ἤ Διαβατήριον,
β) Βεβαίωσιν Κινήσεως, συμφώνως πρός τήν ὑπ᾿ ἀριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23.10.2020 Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ἡ ὁποία ἐπισυνάπτεται τῇ παρούσῃ (ΣΧΕΤ. 1), ὑπογεγραμμένη καί ἐσφραγισμένη ἁρμοδίως, πλήρως καί ὀρθῶς συμπληρωθεῖσα.
3) Οἱ μετακινούμενοι ἐπί συμβάσει ὑπάλληλοι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου, ἐκ τῆς οἰκίας των πρός τόν Ἱερόν Ναόν ἤ ἕτερον τόπον τῆς ἐργασίας αὐτῶν (Γραφεῖα Ἱερᾶς Συνόδου, Μητροπόλεων, Ἱδρυμάτων κ.λπ.), πρέπει νά φέρουν ὑποχρεωτικῶς τά ὡς κάτωθι ἔγγραφα:
α) Δελτίον Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ἤ Διαβατήριον,
β) Βεβαίωσιν Κινήσεως, ἡ ὁποία ἐκδίδεται ἠλεκτρονικῶς μέσῳ τοῦ Πληροφοριακοῦ Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ καί κατ᾿ ἐξαίρεσιν μέσῳ τῆς δημοσιευθείσης εἰς τήν ἱστοσελίδα forma.gov.gr ἐντύπου «Βεβαιώσεως Κυκλοφορίας Ἐργαζομένου» (Τύπου Α), ἡ ὁποία ἐπισυνάπτεται τῇ παρούσῃ (ΣΧΕΤ. 2), ὑπογεγραμμένη καί ἐσφραγισμένη ἁρμοδίως ὑπό τοῦ ἐργοδότου, πλήρως καί ὀρθῶς συμπληρωθεῖσα.
4) Τό μετακινούμενον πάσης φύσεως ἐθελοντικόν προσωπικόν (ἄμισθοι Κληρικοί, μέλη Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν, Μητροπολιτικῶν κ.λπ. Συμβουλίων, ἐκκλησιαστικοί ἐπίτροποι, ἱεροψάλται, νεωκόροι κ.ἄ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου, ἐκ τῆς οἰκίας των πρός τόν Ἱερόν Ναόν ἤ ἕτερον τόπον τῆς ἐργασίας αὐτῶν, πρέπει νά φέρουν ὑποχρεωτικῶς τά ὡς κάτωθι ἔγγραφα:
α) Δελτίον Ἀστυνομικῆς Ταυτότητος ἤ Διαβατήριον,
β) Βεβαίωσιν Κινήσεως Ἐθελοντοῦ, συμφώνως πρός τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 19320/Θ1/18.2.2021 Ἐγκύκλιον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, ἡ ὁποία ἐπισυνάπτεται τῇ παρούσῃ (ΣΧΕΤ. 3), ὑπογεγραμμένη καί ἐσφραγισμένη ἁρμοδίως, πλήρως καί ὀρθῶς συμπληρωθεῖσα,
γ) Ἀντίγραφον τῆς ὡς ἄνω ὑπ᾿ ἀριθ. 19320/Θ1/18.2.2021 Ἐγκυκλίου τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων.

Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται, ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ Γενικοί Διευθυνταί τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν (Ε.Κ.Υ.Ο.) ὑπογράφουν καί σφραγίζουν οἱ ἴδιοι τήν ἀφορῶσαν εἰς αὐτούς σχετικήν Βεβαίωσιν τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος, οἱ Σχολάζοντες καί οἱ Τιτουλάριοι Μητροπολῖται λαμβάνουν ταύτην ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐνῷ οἱ Βοηθοί Ἐπίσκοποι ὑπό τῶν οἰκείων αὐτῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, ἅπαντες δέ πρέπει νά φέρουν καί ἀντίγραφον τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 19311/Θ1/18.2.2021 Ἐγκυκλίου τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων.

Ἐντολῇ καί ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος