ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί διοργανώσεως τῆς Β΄ διαδικτυακῆς "Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Νέων" εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορτασμῶν τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»
(10/2/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ.
Επίσης, κατεβάστε την αίτηση συνέδρου.)


Πρωτ. 649
Διεκπ. 292
Αθηνησι τη‚ 10ῃ Φεβρουαρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἩ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 4ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., εἰς τό πλαίσιον τῶν ἑορτασμῶν τῆς ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως (1821–2021), ἀπεφάσισε τήν διαδικτυακήν διοργάνωσιν τῆς «Β΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Νέων», τῇ συμμετοχῇ μαθητῶν Λυκείου καί φοιτητῶν ἐκπροσώπων ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ διοργάνωσις τῆς «Α΄ Ἐθνοσυνελεύσεως», τήν 4.1.2021, ἀπετέλεσε τήν ἐναρκτήριον Ἐπετειακήν Ἐκδήλωσιν καί διωργανώθη ἐπιτυχῶς ἀπό τήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος καί τήν Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν Πολιτιστικῆς Ταυτότητος.

Διά τήν διοργάνωσιν τῆς «Β΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῶν Νέων» οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θά κατανεμηθοῦν εἰς 6 Ὁμάδας καί θά λειτουργήσουν ἕξ ἀντίστοιχα Μητροπολιτικά Κέντρα, ὡς ἑξῆς:
1η Ὁμάς:
Ἕδρα: Συνοδικόν Μέγαρον (Ἱεραί Μητροπόλεις Ἀττικῆς καί Κυκλάδων).
Συντονισταί: κ.κ. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος καί Κωνσταντῖνος Χολέβας.
ΘΕΜΑ: Ὑπάρχει πολιτική συγγένεια τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Εὐρώπη; Μέ ἀφορμή τά Συντάγματα καί τίς Διακηρύξεις τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τά ὁποῖα ἐπισημαίνουν τήν ἀνάγκη νά ἐνταχθεῖ τό ὑπό ἀνεξαρτησία κράτος στά εὐρωπαϊκά κράτη, ποιά πιστεύετε ὅτι θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ πρόταση τῶν Χριστιανῶν νέων γιά τήν Εὐρώπη σήμερα;
2α Ὁμάς:
Ἕδρα: Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (Ἱεραί Μητροπόλεις Μακεδονίας).
Συντονισταί: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Ἀθανασίου καί Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Κωτσιόπουλος.
ΘΕΜΑ: Οἱ ἑλληνορθόδοξες αὐτοδιοικούμενες Κοινότητες ἦταν ἐπί Τουρκοκρατίας ὁ μόνος πολιτικός θεσμός τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων. Μετά τήν ἀπελευθέρωση καταργήθηκε αὐτός ὁ θεσμός. Πιστεύετε ὅτι ἔπρεπε νά διατηρηθεῖ τό κοινοτικό σύστημα;
3η Ὁμάς:
Ἕδρα: Ναύπλιον (Ἱεραί Μητροπόλεις Πελοποννήσου).
Συντονισταί: Πρωτοπρ. Πέτρος Ἀθανασόπουλος καί κ. Γεώργιος Τασσιάς.
ΘΕΜΑ: Πῶς σχολιάζετε τόν παραγκωνισμό τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 μετά τήν ἵδρυση τοῦ ἐλευθέρου ἑλληνικοῦ Κράτους; (π.χ. φυλάκιση Θ. Κολοκοτρώνη, ὁ Νικηταρᾶς ζητιάνος στόν Πειραιᾶ κ.ἄ.); Μέ ἀφορμή τόν παραγκωνισμό τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ ’21, ποιά πιστεύετε ὅτι πρέπει νά εἶναι ἡ θέση τῆς Παράδοσης στήν ἑλληνική ταυτότητα ὥστε νά ἀπαντᾶ στίς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας;
4η Ὁμάς:
Ἕδρα: Βόλος (Ἱεραί Μητροπόλεις Θεσσαλίας καί Στερεᾶς Ἑλλάδος).
Συντονιστής: Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος Οἰκονόμου.
ΘΕΜΑ: Σέ ἀντίθεση μέ τά ἀντιεκκλησιαστικά στοιχεῖα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ (ἀθεϊσμός, ντεϊσμός), ὁ Νεοελληνικός Διαφωτισμός ἔχει ἔντονο ἐκκλησιαστικό χαρακτῆρα. Ἀξίζει νά ἀναρωτηθοῦμε: Ἡ Ὀρθοδοξία μπορεῖ νά δώσει προτάσεις, συνθέσεις καί ἀπαντήσεις στήν σύγχρονη ἐποχή τῆς παγκοσμιοποίησης;
5η Ὁμάς:
Ἕδρα: Ἀλεξανδρούπολις (Ἱεραί Μητροπόλεις Θράκης καί Βορείου Αἰγαίου).
Συντονιστής: Πρωτοπρ. Δημήτριος Κεσκίνης.
ΘΕΜΑ: Ἡ Α’ Ἐθνοσυνέλευση ὅρισε νά ἐφαρμόζονται οἱ νόμοι τῶν «ἀειμνήστων ἡμῶν Χριστιανῶν Αὐτοκρατόρων», δηλαδή τῶν Βυζαντινῶν. Μετά τήν ἀπελευθέρωση παρατηρεῖται μία μονομερής στροφή πρός τήν Ἀρχαιότητα καί μία τάση ἀπομακρύνσεως ἀπό τήν Βυζαντινή Κληρονομιά. Πῶς τό ἐξηγεῖτε καί πῶς τό σχολιάζετε αὐτό;
6η Ὁμάς:
Ἕδρα: Κέρκυρα (Ἱεραί Μητροπόλεις Ἰονίων Νήσων καί Ἠπείρου).
Συντονιστής: Πρωτοπρ. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός.
ΘΕΜΑ: Πῶς ἀποτιμᾶτε τό ἔργο τοῦ πρώτου Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια; Μέ ἀφορμή τήν θυσιαστική προσφορά τοῦ Καποδίστρια κατά τήν ἀπόπειρά του νά ὀργανώσει τό νεοελληνικό Κράτος, τό ὁποῖο νά συνδυάζει τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί τήν ἀνάγκη νά ἀντληθοῦν στοιχεῖα ἀπό τήν εὐρωπαϊκή πραγματικότητα, ποιά στοιχεῖα ἤθους καί παιδείας κρίνετε ἀπαραίτητα γιά τήν σύγχρονη πολιτική καί κοινωνική πραγματικότητα;

Καλεῖται κάθε Ἱερά Μητρόπολις ἕως τῆς 26ης Φεβρουαρίου 2021 νά ὁρίσῃ μέχρι δύο ἐκπροσώπους ἡλικίας 17 27 ἐτῶν.
Ἡ Ὁλομέλεια τῆς Ἐθνοσυνελεύεως θά διεξαχθῇ τό Σάββατον 17 Ἀπριλίου 2021 διαδικτυακῶς. Προηγουμένως οἱ Συντονισταί θά μεριμνήσουν ὥστε νά γίνουν ἐσωτερικαί διαδικτυακαί συζητήσεις εἰς ἑκάστην Ὁμάδα, διά νά ἑτοιμασθοῦν τά πορίσματα καί νά ἐπιλεγοῦν οἱ δύο ἐκπρόσωποι ἀπό κάθε Ὁμάδα, οἱ ὁποῖοι θά ὁμιλήσουν εἰς τήν Ὁλομέλειαν (ἀπό 5 λεπτά ἕκαστος).
Ἡ «Ἐθνοσυνέλευσις τῶν Νέων» ἀποσκοπεῖ εἰς τήν κριτικήν ἐξέτασιν καί τόν προβληματισμόν ἐπί τῶν κειμένων, δι᾿ ὧν ἐτέθησαν αἱ πολιτικαί βάσεις τῆς Ἐλευθερίας, καθώς καί εἰς τόν ὁραματισμόν τῆς «Ἑλλάδος τοῦ μέλλοντος», συμφώνως πρός τάς ἀξίας καί τά ἰδανικά τῶν Ἀγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως καί τῶν Νεομαρτύρων, Ἐθνομαρτύρων καί Διδασκάλων τοῦ Γένους, οἱ ὁποῖοι διέσωσαν τήν Πίστιν, τήν Γλῶσσαν καί τήν ἐθνικήν Ταυτότητα ἐπί Τουρκοκρατίας.
Συνημμένως ἀποστέλλεται Δελτίον Συμμετοχῆς ἐκπροσώπων Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Ἐπί δέ τούτοις, παρακαλοῦμεν ὅπως γνωρίσητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό ὄνομα τοῦ/τῆς ἐκπροσώπου τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ ὁποῖος/ἡ ὁποία πρόκειται νά λάβῃ μέρος εἰς τήν Ἐπετειακήν Ἐκδήλωσιν, διά τήν ἔγκαιρον ρύθμισιν τῶν λεπτομερειῶν τοῦ προγράμματος. Τά συνημμένα τῷ παρόντι Δελτία συμμετοχῆς παρακαλεῖσθε ὅπως ἀποσταλοῦν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (email ecclesia.protocol@gmail.com καί fax 210 727 2210), τό ἀργότερον ἕως τῆς 26ης Φεβρουαρίου 2021.
Διά πλείονας πληροφορίας, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τοῦ Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου Τριανταφυλλίδη καί τοῦ Συνεργάτου τῆς Γραμματείας τῆς Ἐπιτροπῆς κ. Δημητρίου Ράπτη (τηλ. ἐπικ. 210 – 7272268/255 καί 6983772240).


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος