ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις ἐγγράφου Ὑπουργείου Ὑγείας»
(9/2/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 366
Αριθ. Διεκπ. 277
Αθηνησι τη‚ 9ῃ Φεβρουαρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν σχετικοῦ ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, διαβιβάζεται ὑμῖν τό εἰς τό Διαδίκτυον ἀναρτηθέν ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.80262/11.12.2020 ἔγγραφον τῆς Διευθύνσεως Δημοσίας Ὑγείας καί Ὑγιεινῆς Περιβάλλοντος τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Δημοσίας Ὑγείας καί Ποιότητος Ζωῆς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ἔχοντος θέμα: «Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS–CoV–2 κατά τη διαχείριση και μεταφορά ανθρωπίνων σορών ή τέφρας θανόντων από COVID–19».
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος διεξῆλθεν τό ὡς ἄνω ἔγγραφον καί διεπίστωσεν ἐν αὐτῷ διαφοροποιήσεις τινας εἰς τά μέτρα προλήψεως κατά τήν διαχείρισιν τῶν νεκρῶν ἐν σχέσει πρός προγενεστέρας Ἐγκυκλίους τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας. Πρός τοῦτο καί ἀπεφάσισεν, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ὅπως διαβιβάσῃ ὑμῖν συνημμένως ὧδε τό ὡς ἄνω ἔγγραφον, πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος