ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐνημέρωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων περί τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος Κτιρίου καί Αὐτοτελοῦς Διηρημένης Ἰδιοκτησίας (ἄρθρα 5262 τοῦ ν. 4495/2017)»
(9/2/2021).

Πρωτ. 512
Ἀριθ. Διεκπ. 271
Ἀθήνησι τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισε νά σᾶς ἐνημερώσει ὅτι, συμφώνως πρός τό ἄρθρο 52 τοῦ ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 167/2017) εἰσήχθη ὁ νέος θεσμός τῆς «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου» καί «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας» μέ σκοπό τήν ἀποτύπωση τῆς ὑφισταμένης καταστάσεως ἑνός κτιρίου ἤ μιᾶς διηρημένης ἰδιοκτησίας, τῶν ἀδειῶν αὐτῶν, καθώς καί τήν παρακολούθηση καί ἔλεγχο τῶν μεταβολῶν κατά τήν διάρκεια τοῦ χρόνου ζωῆς τῶν ἀκινήτων αὐτῶν. Οἱ ἰδιοκτῆτες ὑπόκεινται στήν ὑποχρέωση νά καταχωρίσουν δι’ ἐξουσιοδοτημένου μηχανικοῦ στήν ψηφιακή πλατφόρμα τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά καί στοιχεῖα τοῦ ἀκινήτου τους, συμφώνως πρός τίς διατάξεις 5262 τοῦ ὡς ἄνω νόμου.
Γιά τήν ὑποβολή τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ταυτότητος, τά κτίρια, κατ’ ἄρθρο 55 τοῦ ν. 4495/2017, ὡς ἔχει τροποποιηθεῖ διά τοῦ ἄρθρου 51 τοῦ ν. 4643/2019 (Α΄ 193/3.12.2019), διακρίνονται σέ κατηγορίες, ὡς ἑξῆς:
«α) Κατηγορία Ι:
αα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού,
ββ. Κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις…,
εε. Εκπαίδευση: δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
στστ. Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία, παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα, ...
Κατηγορία II: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως χρήσης».
Ἐκ τῆς ὡς ἄνω περιπτώσεως αα συνάγεται ὅτι στό πεδίο τῆς κατηγορίας (Ι) ἐμπίπτουν τά κτίρια τά ὁποῖα ἀνήκουν κατά κυριότητα στά ἐκκλησιαστικά ν.π.δ.δ. (ὄχι ν.π.ι.δ.) τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 4 τοῦ ν. 590/1977, καθώς καί αὐτά τά ὁποῖα στεγάζουν «ὑπηρεσίες» αὐτῶν, ὅπως Ἐπισκοπεῖα, συγκροτήματα Ἱερῶν Μονῶν κ.λπ.
Ἐπίσης, στίς προαναφερθεῖσες περιπτώσεις ββ, εε καί στστ τῆς κατηγορίας (Ι) ἐντάσσονται τά κτίρια συναθροίσεως κοινοῦ γιά πολιτιστικές καί θρησκευτικές ἐκδηλώσεις, ὅπως χῶροι λατρείας, ἐκκλησιαστικά μουσεῖα, βιβλιοθῆκες, συνεδριακά και πνευματικά κέντρα, καθώς καί τά κτίρια ὑπηρεσιῶν ἐκπαιδεύσεως καί ὑγείας, ὅπως σχολεῖα, παιδικοί σταθμοί, οἶκοι εὐγηρίας κ.λπ.
Ἀντιθέτως, τά λοιπά κτίρια καί οἱ αὐτοτελεῖς διηρημένες ἰδιοκτησίες (ὅπως διαμερίσματα σέ οἰκοδομές μέ σύσταση ὁριζοντίου ἰδιοκτησίας), ἀνεξαρτήτως χρήσεως, ἐντάσσονται στήν δεύτερη κατηγορία (II).
Γιά τά κτίρια τῆς κατηγορίας (Ι), ἡ ὑποβολή τῆς ταυτότητος κτιρίου γίνεται ἐντός προθεσμίας πέντε (5) ἐτῶν ἀπό τῆς ἡμερομηνίας ἰσχύος τῶν παρόντων διατάξεων, ὡς ὁρίζεται στό ἄρθρο 62, ἤτοι ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως, ἡ ὁποία προβλέπεται στό ἐν λόγῳ ἄρθρο. Ἡ κατ’ ἄρθρο 62 τοῦ ν. 4495/2017 προβλεπομένη Ὑπουργική Ἀπόφαση ἐξεδόθη (Υ.Α. ὑπ’ ἀριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/ 104/26.12021, ΦΕΚ Β΄ 287/27.1.2021) καί ὁρίζει ὡς ἡμερομηνία ἐνάρξεως πλήρους ἰσχύος τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 5261 τοῦ ὡς ἄνω νόμου τήν 1.2.2021.
Γιά τά λοιπά κτίρια καί αὐτοτελεῖς διηρημένες ἰδιοκτησίες τῆς κατηγορίας (ΙΙ), ἡ ὑποβολή τῆς ταυτότητος πραγματοποιεῖται κατά τήν μεταβίβαση τοῦ κτιρίου ἤ τῆς αὐτοτελοῦς διηρημένης ἰδιοκτησίας, ὁπότε καί ἡ σχετική δήλωση γιά τήν ταυτότητα προσαρτᾶται ὑποχρεωτικῶς στό συμβόλαιο τῆς μεταβιβάσεως τῆς κυριότητος καί δέν ὁρίζεται κάποιο χρονικό ὅριο.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος