ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐφαρμογή τῆς Κ.Υ.Α. ὑπ` ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:2/2.1.2021 "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00" (B΄ 1/02.01.2021) σέ βάρος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων καί Ἐνοριῶν»
(8/2/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 579
Δεκπ. 259
Αθηνησι τη‚ 8ῃ Φεβρουαρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τό ἀπό 4.2.2021 Γνωμοδοτικόν Σημείωμα τοῦ παρ’ Αὐτῇ Εἰδικοῦ Νομικοῦ Συμβούλου κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου, ἀπεφάσισε ὅπως ἐνημερώσει περί τῆς ἀπό 11.1.2021 λήξεως τῆς ἰσχύος τῆς Κ.Υ.Α. ὑπ' ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2.1.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (B΄ 1/02.01.2021), ἡ ὁποία ἔχει προσβληθεῖ μέ 2 αἰτήσεις ἀκυρώσεως (μέ ἀριθ. καταθέσεως Ε21/2021, Ε22/2021) ἐνώπιον τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Σέ περίπτωση συζητήσεως τῆς ὑποθέσεως, παρά τήν λήξη ἰσχύος τῆς ἀνωτέρω Κ.Υ.Α., ἀναμένεται ὅτι τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας θά ἀχθεῖ σέ ἀπόφαση «καταργήσεως τῆς δίκης» χωρίς νά ἐξετάσει τήν νομιμότητα τῆς Κ.Υ.Α. (καί ἐπιβολῆς τῆς δικαστικῆς δαπάνης σέ βάρος τῶν αἰτούντων), ἐκτός ἐάν προβληθεῖ μέ ὑπόμνημα καί σχετικά στοιχεῖα ἡ συνδρομή λόγου ἰδιαιτέρου ἐννόμου συμφέροντος πρίν ἀπό τήν συζήτηση, ὥστε νά κριθεῖ ἡ ὑπόθεση.

Γιά τόν προαναφερθέντα λόγο ζητήθηκε ἀναβολή στίς 5.2.2021 (ἀρχική δικάσιμος) ἀπό τό Δικαστήριο, ἡ ὁποία χορηγήθηκε γιά τήν δικάσιμο τῆς 2ας Ἀπριλίου 2021, προκειμένου νά ἐρωτηθοῦν οἱ Ἱερές Μητροπόλεις γιά τήν ἐφαρμογή τῶν συγκεκριμένων προσβαλλομένων διατάξεων τῆς Κ.Υ.Α. σέ βάρος τους ἀπό τό Κράτος.

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος μέ τήν ἀπό 4.2.2021 Ἀπόφασή Της ἀπεφάσισε ὅτι, σέ ὅσες περιπτώσεις δέν δικαιολογεῖται ἰδιαίτερο ἔννομο συμφέρον, θά ὑποβληθεῖ παραίτηση ἀπό τό δικόγραφο προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἐπιβολή δικαστικῆς δαπάνης σέ βάρος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, παρακαλεῖσθε νά ἐνημερώσετε τήν Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί νά ἀποστείλετε σχετικά ἔγγραφα στοιχεῖα:
1. Ἐάν ἐπιβλήθηκαν σέ κληρικούς ἤ λαϊκούς πρόστιμα λόγῳ τῆς τελέσεως Ἀκολουθιῶν μέ παρουσία ποιμνίου ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τόν ἑορτασμό τῶν Θεοφανείων (νά ἀποσταλοῦν καί οἱ πράξεις ἐπιβολῆς προστίμου).
2. Ἐάν ἔχει παραγγελθεῖ ἀπό τούς κατά τόπον Εἰσαγγελεῖς Πρωτοδικῶν τῆς χώρας προκαταρκτική ἐξέταση σέ βάρος κληρικῶν γιά τήν τέλεση Ἀκολουθιῶν μέ παρουσία ποιμνίου ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τόν ἑορτασμό τῶν Θεοφανείων (νά ἀποσταλεῖ ἀντίγραφο ἐγγράφου ἀπό τό ὁποῖο προκύπτει κλήση κληρικοῦ σέ προκαταρκτική ἐξέταση).
3. Ἐάν τά ἁρμόδια Ληξιαρχικά Γραφεῖα ἀρνήθηκαν τήν καταχώριση πιστοποιητικῶν τελέσεως γάμων ἤ βαπτίσεων ἐπειδή τελέσθηκαν σέ Ἱερούς Ναούς μεταξύ 3.1.2021 καί 11.1.2021 (σέ θετική περίπτωση νά ἐξασφαλισθοῦν καί νά ἀποσταλοῦν ἔγγραφες ἀπαντήσεις Ληξιαρχικῶν Ὑπηρεσιῶν ἤ ἀναφορές κληρικῶν ἤ τῶν ἐνδιαφερομένων λαϊκῶν μαζί μέ τό πιστοποιητικό τελέσεως γάμου ἤ βαπτίσεως).
Ἐφ' ὅσον ὑφίστανται τά ἀνωτέρω στοιχεῖα, παρακαλεῖσθε νά ἀποσταλοῦν τό ἀργότερον ἕως τίς 19 Μαρτίου 2021.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος