ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἐπιστροφή μισθωμάτων μηνῶν Ἰανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021»
(8/2/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 578
Αριθ. Διεκπ. 258
Αθηνησι τη‚ 8ῃ Φεβρουαρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἐκκλησιαστικήν Κεντρικήν Ὑπηρεσίαν Οἰκονομικῶν
τήν Ὑπηρεσίαν Δομήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τάς Ἱεράς Συνοδικάς Μονάς


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐδημοσιεύθη ὁ ν. 4772/2021 (Α´ 17/5.2.2021), διά τοῦ ἄρθρου 27 τοῦ ὁποίου ἐτροποποιήθη τό ἄρθρον 13 παρ. 2 τοῦ ν. 4690/2020 (Α´ 104), καί πλέον προβλέπει, πλήν ἄλλων, ὅτι:
«…Στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α´ 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID19, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 10237110000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.
β. Το ποσό της περ. α΄ που καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. Α΄ στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνονται τα μέτρα της παρούσας και να προσδιορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παράτασης».
Εἰς τά νομικά πρόσωπα τοῦ ἄρθρου 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 3 τοῦ νόμου 4235/2014 ἀνήκουν τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καί ἰδιωτικοῦ δικαίου τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 4 τοῦ ν. 590/1977 (Α´ 146), ἤτοι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις, αἱ Ἐνορίαι, αἱ Ἱεραί Μοναί, ἡ Ἀποστολική Διακονία καί τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια, ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα καί τά Ἱερά Προσκυνήματα. Ἐξ ἄλλου τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου καλύπτονται καί ὑπό τῆς προβλέψεως τῆς ἀνωτέρω διατάξεως περί τῶν «νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
Εἰς τά ἀνωτέρω νομικά πρόσωπα ἐφ᾿ ὅσον εἶναι ἐκμισθωταί καί δέν τούς καταβάλλεται ὑπό τῶν μισθωτῶν μίσθωμα διά τούς μῆνας Ἰανουάριον καί Φεβρουάριον 2021, προβλέπεται ἡ ἐπιστροφή μισθώματος εἰς τόν τραπεζικόν λογαριασμόν αὐτῶν, μετά ἀπό τήν ἔκδοσιν σχετικῆς Ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, ἡ ὁποία ἀναμένεται, σχετικῶς πρός τάς διαδικαστικάς προϋποθέσεις.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος