ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τοῦ Εἰδικοῦ Φόρου Ἀκινήτων (Ε.Φ.Α.) τοῦ ν. 3091/2002»
(29/1/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 458
Ἀριθ. Διεκπ. 183
Ἀθήνησι τῇ 29ῃ Ἰανουαρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν
τήν Ὑπηρεσία Δομήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τίς Ἱερές Συνοδικές Μονές


Κατόπιν πλήθους ἐρωτημάτων περί τῆς ὑποχρεώσεως ἤ μή ὑποβολῆς δηλώσεως «Ειδικού Φόρου Ακινήτων», θέτουμε εἰς γνῶσιν ὑμῶν ὅτι δυνάμει τοῦ ἄρθρου 15 παρ. 1-2 τοῦ νόμου 3091/2002, ὅπως ἰσχύει, προβλέπεται ὅτι:

«1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού.

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:

ε) Το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, αλλοδαπά κράτη με τον όρο της αμοιβαιότητας, οι γνωστές θρησκείες και δόγματα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας,

στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα, καθώς και οι εταιρείες των οποίων κατέχουν το σύνολο των μετοχών: (α) για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγμένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς, (β) για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς και (γ) για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

ε) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, …. και τα ημεδαπά κληροδοτήματα με κοινωφελή σκοπό, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα που εποπτεύονται από δημόσια αρχή και τα ημεδαπά σωματεία. …».

Ἐκ τῶν ὡς ἄνω διατάξεων συνάγεται ὅτι ἐξαιροῦνται ἀπό τόν ἐν θέματι «Ειδικό Φόρο Ακινήτων» ὅλα τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 4 ν. 590/1977 (Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, Ἱ. Μητροπόλεις, Ἐνορίες, Ἱ. Μονές, Ἀποστολική Διακονία, Διορθόδοξο Κέντρο, Ἱ. Ἡσυχαστήρια, ἐκκλ. Ἱδρύματα, ἐκκλ. Μουσεῖα, Ἱ. Προσκυνήματα).

Ἐπίσης ἐξαιροῦνται ὅλα τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου (Ἱ. Ἡσυχαστήρια, ἐκκλ. Ἱδρύματα, ἐκκλ. Μουσεῖα, Ἱ. Προσκυνήματα) ὡς πρός τά ἀκίνητα τά ὁποῖα ἰδιοχρησιμοποιοῦν διά τούς σκοπούς αὐτῶν, διά τά ἀκίνητα τά ὁποῖα ἐκμισθώνουν εἰς τρίτον, ἀλλά χρησιμοποιοῦν τά ἔσοδα διά τούς σκοπούς αὐτῶν καί διά τά ἀκίνητα τά ὁποῖα εἶναι κενά ἤ δέν ἀποφέρουν εἰσόδημα (π.χ. ἔχουν παραχωρηθεῖ μέ χρησιδάνειο).Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος