ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τοῦ ἀνακοινοποιηθέντος ἐπί τό ὀρθόν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 8309/Θ1/25.1.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων»
(28/1/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 401
Ἀριθ. Διεκπ. 159
Ἀθήνησι τῇ 28ῃ Ἰανουαρίου 2021


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 328/150/26.1.2021 ἡμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος, δι’ οὗ διεβιβάσθη ὑμῖν ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.: 4992/22-1-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄186/23-1-2021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως τό ἀπό 27.1.2021 ἀνακοινοποιηθέν ἐπί τό ὀρθόν ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 8309/Θ1/25.1.2021 ἔγγραφον τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευ-μάτων καί, παρακαλοῦντες διά τά καθ᾿ ὑμᾶς, ἐπιση-μαίνομεν ὅτι διά τήν μετάβασιν εἰς χώρους Λατρείας εἶναι ἀπαραίτητος ἡ χρῆσις τοῦ κωδικοῦ 5 καί οὐχί 6 ὡς ἐσφαλμένως ἐσημειώθη εἰς τό πρῶτον ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου. Κατά τά λοιπά ἰσχύουν τά ἐν τῇ ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. διαλαμβανόμενα.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος