ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί προτροπῆς διά τήν πιστήν τήρησιν τῶν Ἀποφάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρός ἀποφυγήν διχαστικῶν φαινομένων»
(15/1/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 199
Ἀριθ. Διεκπ. 87
Ἀθήνησι τῇ 15ῃ Ἰανουαρίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3035

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας αὐτῶν


Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Διά τῆς μετά χεῖρας Ἐγκυκλίου Συνοδικῆς Ἐπιστολῆς, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 13ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., συνεσκέφθη, μεταξύ ἄλλων, περί τῶν, ὡς μή ὤφειλεν, ἀρνητικῶν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας σχολίων, ἅτινα προέκυψαν λόγῳ τῆς λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀνεῳγμένων τῶν θυρῶν, κατά τάς τρεῖς μεγάλας Ἑορτάς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Μάλιστα, παρά τό ἀδιαμφισβήτητον γεγονός ὅτι εἰς τάς ὡς ἄνω Ἑορτάς ἐτηρήθησαν ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς ἐπακριβῶς καί μετά σχολαστικότητος ἅπαντα τά προβλεπόμενα ὑγιειονομικά μέτρα ἐναντίον τῆς διασπορᾶς τῆς σοβούσης πανδημίας, εὑρέθησαν πολιτικοί τινες, δημοσιογράφοι καί ἄλλοι παράγοντες, οἵτινες μετά πρωτοφανοῦς κακοβουλίας ἐπετέθησαν ἀναλγήτως κατά τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἱεραρχίας Αὐτῆς, τοῦ Κλήρου καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ, ὡς δῆθεν αἰτίων περαιτέρω ἐξαπλώσεως τῆς νόσου.
Διό καί ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν πρό τοῦ ἀπαραδέκτου τούτου φαινομένου διεμαρτυρήθη ἐντόνως, καθ’ ὅτι αἱ καθ’ ἡμῶν κατηγορίαι αὗται οὐδεμίαν πρός τήν πραγματικότητα ἔχουσι σχέσιν.
Ὡς ἐκ τούτου, λαμβανομένων ὑπ’ ὄψιν τῶν ἀνωτέρω ὑφ’ ἁπάντων ἡμῶν, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος παρακαλεῖ φιλαδέλφως ὑμᾶς ὅπως, ἐν τῇ ἐγνωσμένῃ ποιμαντικῇ ὑμῶν συνέσει, διακρίσει καί μερίμνῃ διά τό καλῶς νοούμενον τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ συμφέρον, ἐφαρμόζωνται πιστῶς τε καί ἀπαρεγκλίτως πᾶσαι αἱ ἀποστελλόμεναι ὑμῖν Συνοδικαί Ἀποφάσεις, ὥστε νά τηρῆται ἡ ἑνότης τοῦ πνεύματος «ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (πρβλ. Ἐφεσ. δ΄, 3). Οὕτω ποιοῦντες, θά ἀποφύγωμεν λυπηρά φαινόμενα διχαστικῶν ἀντεγκλήσεων, ἅτινα, ὡς καλῶς γνωρίζετε, ψύχουσι τήν ἀγάπην (πρβλ. Ματθ. κδ΄, 12), προξενοῦσι πληγάς δυσθεραπεύτους εἰς τό Πανάγιον Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί συνελόντι εἰπεῖν εἰς οὐδέν ὠφελοῦσι.
Πλήν τούτου, ἡ ἐκ μέρους ἡμῶν τήρησις τῶν μνημονευθέντων Ἀποφάσεων θά συμβάλῃ, ὡς εἰκός, εἰς τήν ἐνδυνάμωσιν τῆς διαπραγματευτικῆς προσπαθείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῆς Ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀντιμετωπίσεως καί ὑπερβάσεως τόσον τῶν ἐκ τῆς πανδημίας προκυψάντων ποικίλων ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων, ὅσον καί τῶν ἐν ἐκκρεμότητι τελούντων σοβαρῶν ζητημάτων.
Σεβασμιώτατε, «συναγωνίσασθαι ἡμῖν ἐν ταῖς προσευχαῖς» (Ρωμ. ιε΄, 30) ὅπως ὁ τῆς Ἐκκλησίας Δομήτωρ καί Βασιλεύς τῆς Δόξης ἀπαλλάξῃ τήν ἀνθρωπότητα ἐκ τῶν πληγμάτων τοῦ ἐνεστῶτος βροτολοιγοῦς λοιμοῦ καί δῷ τῇ Οἰκουμένῃ ὁμόνοιαν, εἰρήνην καί τό μέγα Ἔλεος.
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος