ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ὑποβολῆς ἀπολογισμοῦ τῶν δαπανῶν διά τήν φιλανθρωπικήν διακονίαν κατά τό ἔτος 2020 ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(15/1/2021).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 91
Διεκπ. 80
Αθηνησι τη‚ 15ῃ Ἰανουαρίου 2021


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν,
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἀπεδείχθη ἐκ τῆς ἐπιτυχοῦς καταγραφῆς τοῦ παρελθόντος ἔτους, ἐπετέλεσε φιλοπόνως, διά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί τῶν συνεργατῶν αὐτῶν, σπουδαιότατον φιλανθρωπικόν ἔργον εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί τάς κατά τόπους Ἱεράς Μητροπόλεις, συμφώνως πρός τάς ἐντολάς καί τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ὁ ὁποῖος προσέφερεν ἑαυτόν ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.
Χάριν τῆς εὐαγγελικῆς πρός τόν πάσχοντα ἀδελφόν ἀγάπης συντηρεῖ Φιλόπτωχα Ταμεῖα, Οἰκοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Ἱδρύματα καί Θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, Κατασκηνώσεις, Συσσίτια, Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεῖα, Ἱδρύματα δι' ἄτομα μέ εἰδικάς ἀνάγκας, ὡς καί παντοειδῆ ἄλλα Ἱδρύματα.
Διά τό ἔργον τοῦτο παρίσταται χρεία ὑπευθύνου ἐνημερώσεως εἰς τό πλαίσιον τῆς καταρτίσεως τοῦ Συστήματος Λογαριασμῶν Ὑγείας (ΣΛΥ) διά τό ἔτος ἀναφορᾶς 2020, ἵνα ὁ φιλόχριστος λαός ἐνημερωθῇ περί τοῦ ἐπιτελεσθέντος ἔργου ἑκάστου φορέως τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν διανυομένην περίοδον εἴτε τοῦτο ἀποτυποῦται χρηματικῶς εἴτε εἰς εἶδος.

Κατόπιν τούτων, ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., παρακαλοῦμεν ὅπως ὑποβάλητε τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ἕως τῆς 31ης μηνός Μαρτίου 2021, τόν Ἀπολογισμόν τῶν Δαπανῶν, τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἔτους 2020, διά τήν λειτουργίαν τῶν ἀνωτέρω Ἱδρυμάτων, καθ’ Ἵδρυμα καί Ταμεῖον, ἐπί μέρους καί ἐν συνόλῳ, μόνον ἠλεκτρονικῶς, εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν sekpe@ierasynodos.gr, συμφώνως πρός τό νέον συνημμένον ὑπόδειγμα. Ὁ σχετικός ἐπισυναπτόμενος Πίναξ ἀνηρτήθη ἤδη εἰς τόν διαδικτυακόν τόπον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας www.sekpe.org. καί ἔλαβε νέαν μορφήν διά τῆς προσθήκης ἐπιπλέον στοιχείων.

Διά περαιτέρω πληροφορίας δύνασθε ὅπως ἀπευθύνησθε εἰς τόν Γραμματέα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. κ. Χερουβείμ Μουστάκαν, τηλ. 210 7272274, κιν. 6936538181, φάξ: 210 7272280, email: sekpe@ierasynodos.gr.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς