ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί νομοθετικῆς ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ἄρθρου 46 παρ. 2 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(10/11/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5008
Διεκπ. 2139
Αθηνησι τη‚ 10ῃ Νοεμβρίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
τήν Ἀποστολικήν Διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
τάς Ἱεράς Συνοδικάς Μονάς.Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 4ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 42/3.11.2020 Γνωμοδοτήσεως τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου, Εἰδικοῦ Νομικοῦ Συμβούλου Αὐτῆς, μετά θέματος: «Περί τοῦ κύρους τῆς νομοθετικῆς ἐξουσιοδοτήσεως τῆς νέας παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 46 τοῦ Ν. 590/1977 "Περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος"», γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα γνῶσιν τῶν ὡς ἄνω, ἀπεφάσισεν ὅπως διά τοῦ παρόντος διαβιβάσῃ τήν ὡς εἴρηται Γνωμοδότησιν πρός ἅπαντα τά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός ἐνημέρωσιν καί διά τά κατ' αὐτῶν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος