ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀνακυπτόντων προβλημάτων κατά τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἀποβιωσάντων ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(11/11/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4988
Διεκπ. 2171
Αθηνησι τη‚ 11ῃ Νοεμβρίου 2020


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 4ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 800/30.10.2020 ἐγγράφου τοῦ «Σωματείου Ἰδιοκτητῶν Γραφείων Τελετῶν Ἀθηνῶν καί ὑπολοίπου Ἑλλάδος», δι᾿ οὗ ἐπληροφορήθημεν περί τῶν ἀνακυπτόντων εἴς τινα Κοιμητήρια προβλημάτων κατά τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἀποβιωσάντων ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ρηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ᾿ ὄψιν τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 41/3.11.2020 Γνωμοδότησιν τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου Αὐτῆς κ. Θεοδώρου Παπαγεωργίου, ὡς καί τήν ἐν ἰσχύϊ τελοῦσαν ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28951/7.5.2020 Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, τάς ὁποίας καί ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως, ἤχθη εἰς τήν Ἀπόφασιν ὅπως διευκρινίσῃ ὅτι ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῶν ἀποβιωσάντων ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19 τελεῖται ἐντός τῶν κοιμητηριακῶν Ναῶν καί οὐχί ἐπί τοῦ μνήματος.

Εἰς περίπτωσιν ἐνδεχομένου προβλήματος, τοῦτο θά ἐπιλύηται ὑπό τοῦ ἐπιχωρίου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κατά τήν ποιμαντικήν κρίσιν αὐτοῦ.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος