ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί της εξαφάνισης ατόμου
(3/11/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5020
Διεκπ. 2090
Αθηνησι τη‚ 3ῃ Νοεμβρίου 2020Διά τοῦ παρόντος διαπέμπομεν ὑμῖν συνημμένως τό ἀπό 3.11.2020 Μήνυμα ἠλεκτρονικοῦ Ταχυδρομείου τοῦ Τμήματος Ἀσφαλείας Κρωπίας τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Ἀττικῆς, ἀφορῶν εἰς τήν ἐξαφάνισιν τῆς ΒΑΣΙΛΗ Ἀρτεμισίας τοῦ Γιάννη καί τῆς Σοφιγέ, γεννηθείσης τήν 4.1.2001 εἰς Θεσπρωτίαν, εἰς τό ὁποῖον διατυπώνεται ὑπόθεσις, ἔκ τινων πληροφοριῶν, ὅτι ἐγκαταβιοῖ πιθανῶς εἰς Ἱεράν Μονήν ἐν Ἑλλάδι.

Ἐπειδή οἱ οἰκεῖοι αὐτῆς ἀνησυχοῦν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως εὐαρεστούμενοι ἐνεργήσητε τά δέοντα διά τήν διερεύνησιν τῆς πιθανότητος ἡ ὡς ἀνωτέρω μνημονευομένη νά εὑρίσκηται εἴς τινα Ἱεράν Μονήν ἤ Ἡσυχαστήριον τῆς καθ' ὑμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος