ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀναστολή φορολογίας τῶν δωρεῶν πρός τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (26.10.2020 31.12.2021)»
(3/11/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5003
Διεκπ. 2087
Αθηνησι τη‚ 3ῃ Νοεμβρίου 2020


Ὡς γνωστόν, κατά τό ἄρθρο 25 παρ. 2 τοῦ Κώδικα Φορολογίας Δωρεῶν καί Κληρονομιῶν (ν. 2961/2001 ΦΕΚ Α΄ 266), ὅπως ἰσχύει, ὑπόκεινται σέ φόρο δωρεᾶς μέ συντελεστή 0,5% (ἤτοι 5 τοῖς χιλίοις) οἱ κάθε εἴδους δωρεές πρός τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), στά ὁποῖα ἐντάσσονται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις, οἱ Ἱερές Μονές, οἱ Ἐνορίες, ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (νομικά πρόσωπα ἄρθρου 25 παρ. 3 τοῦ ν. 2961/2001) εἰδικῶς δέ οἱ χρηματικές δωρεές στά προαναφερθέντα ν.π.δ.δ. ὑπόκεινται στόν ἀνωτέρω φόρο γιά ποσό δωρεᾶς ἀνώτερο τῶν 1.000 εὐρώ (ἄρθρο 29 παρ. 5 ἐδάφ. 2 ν. 2961/2001).

Μέ τό ἄρθρο 300 τοῦ νόμου 4738/2020 (ΦΕΚ Α΄ 207/27.10.2020) θεσπίσθηκε ἀναστολή τῆς φορολογίας τῶν ἐν λόγῳ δωρεῶν (χρηματικῶν καί μή) γιά τό διάστημα ἀπό τήν ψήφιση τοῦ νόμου 4738/2020, ὁ ὁποῖος ψηφίσθηκε στίς 26.10.2020, καί μέχρι τίς 31.12.2021. Γιά τό χρονικό αὐτό διάστημα τά ἀνωτέρω νομικά πρόσωπα (τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ ν. 2961/2001) ἀπαλλάσσονται ἀπό τόν φόρο δωρεᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος