ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Δηλώσεις γιά τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου στό Κεντρικό Μητρῶο Πραγματικῶν Δικαιούχων»
(3/11/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 5002
Διεκπ. 2086
Αθηνησι τη‚ 3ῃ Νοεμβρίου 2020


Ἐν συνεχείᾳ τοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος ὑπ’ ἀριθ. 4661/1934/ 9.10.2020 περί τοῦ Κεντρικοῦ Μητρώου Πραγματικῶν Δικαιούχων καί κατόπιν σχετικῶν ἐρωτημάτων, διευκρινίζεται ὅτι τά ἐκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου (ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, Ἱερά Προσκυνήματα, Ἱερά Ἡσυχαστήρια, ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα), ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι εἶναι αὐτοτελῆ νομικά πρόσωπα πού λειτουργοῦν μέ δικό τους Ἀριθμό Φορολογικοῦ Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ὑπάγονται στό πεδίο ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου 4557/2018, καθώς δέν μεταβλήθηκε ἡ Ὑπουργική Ἀπόφαση ὑπ' ἀριθ. 67343 ΕΞ. 2019/19.6.2019 (ΦΕΚ Β΄ 2443/20.6.2020), ἡ ὁποία στό συνημμένο Παράρτημά της περιλαμβάνει καί κάθε ἄλλο μή κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δικαίου.

Κατά συνέπεια, τά ἐκκλησιαστικά ν.π.ι.δ. δηλώνουν τούς πραγματικούς δικαιούχους στόν ἱστότοπο https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon.

Εἰδικότερα γιά τά ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, Ἱερά Προσκυνήματα, Ἱερά Ἡσυχαστήρια, ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα καί ὑπό τόν ὅρο ὅτι εἶναι νομικά πρόσωπα μέ δικό τους Α.Φ.Μ. δηλώνεται:
α) Γιά τά ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα, Ἱερά Προσκυνήματα, ἐκκλησιαστικά Μουσεῖα ὁ Μητροπολίτης ὡς Πρόεδρος τοῦ συλλογικοῦ ὀργάνου διοικήσεώς τους, κατά τό ἄρθρο 59 παρ. 2 τοῦ ν. 590/1977.
β) Γιά τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια ὁ ἐκλεγμένος ἤ διορισμένος Ἡγούμενος ἤ ὁ Πρόεδρος διοικούσας ἤ διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τους ἤ ὁ διορισμένος Κληρικός ὡς ἐκτελῶν χρέη Ἡγουμενοσυμβουλίου.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος