ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Περί αἰτήματος ἀποφοίτων τοῦ Προγράμματος Διαχειρίσεως Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης
(7/10/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4068
Αριθμ. Διεκπ. 1914
Αθηνησι τη‚ 7ῃ Ὀκτωβρίου 2020


Πρός
τό Ὑπουργεῖο
Παιδείας καί Θρησκευμάτων
Εἰς ἈμαρούσιονἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης κατά τήν Συνεδρίαν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 29ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 79/1.9.2020 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, διά τοῦ ὁποίου διεβιβάσθη ἡ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 66/13.7.2020 ἐπιστολή ἀποφοίτων τοῦ Προγράμματος Διαχειρίσεως Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, μετά τῶν συνημμένων αὐτῆς, ἡ ὁποία ἀφορᾶ ἀφ' ἑνός μέν στήν ἀπόρριψη αὐτῶν ἐκ τῆς Προκηρύξεως 1449/2020 τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Φλωρίνης, μέ τό αἰτιολογικό ὅτι συμφώνως πρός τήν παρ. 4 ἄρθρο 17 τοῦ ν. 3432/2006, οἱ ἀπόφοιτοι τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν «προσλαμβάνονται ἀποκλειστικῶς στίς ὑπηρεσίες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα», ἀφ' ἑτέρου δέ στήν δυνατότητα προσλήψεως αὐτῶν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σέ θέσεις ἀντιστοίχους τῶν σπουδῶν αὐτῶν, σᾶς γνωρίζομε ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τίς ὡς ἄνω ἐπιστολές, ἀπεφάσισε ὅπως, σέ συνέχεια παλαιοτέρων αἰτημάτων της ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ, ἀπευθυνθεῖ γιά μία ἀκόμη φορά πρός τό Ὑπουργεῖο σας.

Ἀνέκαθεν, οἱ διοικήσεις τῶν Ἀνωτάτων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν καί οἱ Σύλλογοι τῶν φοιτητῶν αὐτῶν ἐπιθυμοῦσαν τήν τροποποίηση τῆς παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 17 τοῦ ν. 3432/2006, ὥστε νά ἀποκτήσουν οἱ ἀπόφοιτοι τῶν ὡς ἄνω Ἀκαδημιῶν τήν δυνατότητα εὑρέσεως ἐργασίας πέραν τῶν Νομικῶν Προσώπων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν ὁποίων τά περιθώρια οὕτως ἤ ἄλλως εἶναι περιορισμένα. Ἄλλωστε, στό ἐπικρατοῦν καθεστώς ἐλευθέρας ἀγορᾶς καί στό πλαίσιο τῶν σημαντικῶν ἀλλαγῶν οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐπέλθει τό μεσολαβῆσαν διάστημα, θεωροῦμε ὅτι ἡ διάταξη αὐτή χρήζει ἐπικαιροποιήσεως.
Ὅθεν, ἡ Ἱερά Σύνοδος παρακαλεῖ νά ἰδεῖτε μέ εὐμένεια καί τήν παροῦσα πρόταση αὐτῆς καί νά συμβάλετε στήν ἐπίλυση τοῦ ὡς ἄνω προβλήματος.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος


Κοινοποιήσεις:
1. Συνοδική Ἐπιτροπή Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως
καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Παρ’ ἡμῖν
2. Ἀποφοίτους τοῦ Προγράμματος Διαχειρίσεως Ἐκκλησιαστικῶν
Κειμηλίων τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης
Εἰς Θεσσαλονίκην