ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί εἰσφορῶν ὑπέρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου»
(14/10/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Πρωτ. 4725
Ἀριθ. Διεκπ. 1951
Ἀθήνησι τῇ 14ῃ Ὀκτωβρίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐνημερωθεῖσα ὑπό τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. περί τῆς καταβολῆς εἰσφορᾶς ὑπέρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπομνήσῃ ὑμῖν ὅτι, διά τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Κανονισμοῦ 289/2016 (ΦΕΚ Α΄ 59/8.4.2016) ἐκυρώθησαν αἱ προβλεφθεῖσαι, διά τῶν ἄρθρων 25 παρ. 1 περ. στ΄ τοῦ Κανονισμοῦ 2/1969 (ΦΕΚ Α΄ 193/19.9.1970) καί 3 τοῦ Κανονισμοῦ 68/1976 (ΦΕΚ Α΄ 261/4.10.1976) εἰσφοραί 0,5% ἐπί τῶν ἀκαθαρίστων προσόδων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί 2% ἐπί τῶν ἐκτελουμένων ἐκκλησιαστικῶν ἔργων, ὑπέρ τῶν σκοπῶν τῆς συντηρήσεως τοῦ ὑπάρχοντος Συνοδικοῦ Μεγάρου καί τῆς καλύψεως τῶν λειτουργικῶν δαπανῶν αὐτοῦ, ὡς καί τῆς ἀνεγέρσεως νέου Συνοδικοῦ Μεγάρου.
Ἐπί πλέον, διά τοῦ ὡς εἴρηται Κανονισμοῦ 289/2016, προσδιωρίσθη εἰσφορά ὑπέρ τοῦ ὡς ἄνω σκοποῦ 2% ἐπί τῶν ἀκαθαρίστων προσόδων τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων.
Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὅπως: α) τηρῆται ἀπαρεγκλίτως ἡ ὡς ἄνω διαδικασία, β) ἀποσταλῶσιν ὡς οἷόν τε τάχιον ἅπασαι αἱ εἰσπεπραγμέναι εἰσφοραί παρελθόντων ἐτῶν, αἵτινες δέν ἔχουν ἀποδοθῆ εἰσέτι εἰς τήν Ε.Κ.Υ.Ο., πρός τακτοποίησιν τῶν σχετικῶν νομικῶν ὑποχρεώσεων ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί γ) προβλέπηται ρητῶς, ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς, εἰς ἅπαντας τούς ὑποβαλλομένους πρός ἔγκρισιν Κανονισμούς Ἱερῶν Προσκυνημάτων, ἡ ὑποχρέωσις καταβολῆς τῆς κατά τά ὡς ἄνω εἰσφορᾶς 2% ὑπέρ τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου.Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος