ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τῶν ὀχημάτων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(20/10/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4807
Αριθ. Διεκπ. 2016
Αθηνησι τη‚ 20ῇ Ὀκτωβρίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 14ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς ὅτι εἰς τόν δημοσιευθέντα Νόμον 4735/2020 (ΦΕΚ Α´ 197/12.10.2020) ἄρθρον 56 παρ. 3, ὁρίζονται τά ὡς κάτωθι:

«3. Τα οχήματα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που διατίθενται για την κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και τα οχήματα που διατίθενται για την κίνηση των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεών της και των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.δ. 2396/1953 (Α΄ 117)».

Διά τοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου ἐξαιροῦνται τά ὀχήματα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων ἐκ τῆς κειμένης νομοθεσίας περί κρατικῶν ὀχημάτων (ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ Α´ 117) καί εἶναι πλέον καταργητέαι αἱ διατάξεις τῆς Κ.Υ.Α. ὑπ᾿ ἀριθ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ Β´ 108), αἱ ὁποῖαι προβλέπουν: α) ὑποχρεωτικήν χρῆσιν κρατικοῦ ὀχήματος ὑπό τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος (σημειοῦται ὅτι ὑπ᾿ οὐδενός Ἀρχιεπισκόπου ἐγένετο χρῆσις κρατικοῦ αὐτοκινήτου) καί β) περιορισμούς κυβισμοῦ διά τά ὀχήματα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, παρά τό γεγονός ὅτι ταῦτα δέν ἀνήκουν εἰς τό Κράτος ἤ εἰς κρατικά νομικά πρόσωπα καί ἡ προμήθεια αὐτῶν ἀποτελεῖ ἐσωτερικόν διαχειριστικόν ζήτημα τῶν ἐκκλησιαστικῶν αὐτῶν νομικῶν προσώπων, τά ὁποῖα δέν ανήκουν εἰς τόν Δημόσιον Τομέα καί τήν Γενικήν Κυβέρνησιν (ἄρθρον 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 2 ν. 4235/2014, Α΄ 32).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος