ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Δηλώσεις στό Κεντρικό Μητρῶο Πραγματικῶν Δικαιούχων»
(9/10/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4661
Ἀριθ. Διεκπ. 1934 Ἀθήνησι τῇ 9ῃ Ὀκτωβρίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἐκκλησιαστική Κεντρική Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν
τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
τίς Ἱερές Συνοδικές Μονές
Στίς ἕδρες τουςΔημοσιεύθηκε χθές ὁ νέος νόμος 4734/2020 (ΦΕΚ Α΄ 196/8.10.2020), ὁ ὁποῖος μέ τό ἄρθρο 2 τροποποιεῖ τόν νόμο 4557/2018 (Α΄ 139) καί ἐντάσσει πλέον ρητῶς τά πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) στήν ὑποχρέωση δηλώσεως τῶν «πραγματικῶν δικαιούχων» τους στό Κεντρικό Μητρῶο Πραγματικῶν Δικαιούχων.
Ἐπιπλέον, μέ τό ἄρθρο 2 παρ. 2 καί 3 τοῦ ν. 4734/2020 προστέθηκε περίπτωση δ΄ στήν παράγραφο 17 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ν. 4557/2018 (Α΄ 139), ἀντικατέστησε τήν παράγραφο 18 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ν. 4557/2018 και:
1) εἰδικά γιά τά Ν.Π.Δ.Δ. ὁρίζει πλέον ὡς «πραγματικό δικαιοῦχο» τό «ἀνώτερο διοικητικό στέλεχός» τους (ὁρ. νέα περίπτωση δ΄ παραγράφου 17 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ν. 4557/2018: «δ) Όσον αφορά σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πραγματικός δικαιούχος είναι το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους»),
2) ἐξειδικεύεται περαιτέρω ἡ ἔννοια τοῦ «ἀνώτερου διοικητικοῦ στελέχους» (ὁρ. νέα παράγραφο 18 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ν. 4557/2018) ὡς ἑξῆς: «18. “Ανώτερο διοικητικό στέλεχος”: το διευθυντικό στέλεχος ή ο υπάλληλος, ή το αιρετό ή διορισμένο μονομελές όργανο ή μέλος συλλογικού οργάνου διοίκησης με υψηλή ιεραρχική θέση, εφόσον γνωρίζει επαρκώς τον βαθμό έκθεσης του ιδρύματος ή του οργανισμού σε κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που την επηρεάζουν, χωρίς να είναι απαραίτητα μέλος του διοικητικού συμβουλίου».

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ὡς «πραγματικός δικαιοῦχος – ἀνώτερο διοικητικό στέλεχος» θά δηλώνεται στό Κεντρικό Μητρῶο Πραγματικῶν Δικαιούχων:
α) γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος,
β) γιά τίς Ἱερές Μητροπόλεις, ὁ ἐπιχώριος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης,
γ) γιά τίς Ἱερές Μονές, ὁ ἐκλεγμένος ἤ διορισμένος Ἡγούμενος ἤ ὁ ἐκτελῶν χρέη Ἡγουμενοσυμβουλίου Κληρικός ἤ ὁ διορισμένος Πρόεδρος Διοικούσας ἤ Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς ἤ ἄλλως πώς καλουμένου συλλογικοῦ ὀργάνου διοικήσεώς τους,
δ) γιά τίς Ἐνορίες, ὁ Ἐφημέριος – Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας,
ε) γιά τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος.
Ἡ προθεσμία δηλώσεων λήγει τήν 1η Νοεμβρίου 2020.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος