ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καί "Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων" τοῦ Ε.Ο.Δ.Υ.»
(6/10/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4599
Αριθ. Διεκπ. 1906
Αθηνησι τη‚ 6ῃ Ὀκτωβρίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος καί κατόπιν τοῦ ἐπισυναπτομένου ὑπ᾿ ἀριθ. 133961/Θ1/6.10.2020 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διαβιβάζονται ὑμῖν συνημμένως ὧδε:

α. ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/128/17765/2.10.2020 Ἐγκύκλιος τῆς Διευθύνσεως Διαχειρίσεως Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ τῆς Διευθύνσεως Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ Δημοσίου Τομέως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ Δημοσίου Τομέως τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, μέ θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» καί

β. τό «Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας του Δημοσίου Τομέα» τοῦ Ἐθνικοῦ Ὀργανισμοῦ Δημοσίας Ὑγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος