ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διεξαγωγή τοῦ Θ΄ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(9/10/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4634
Διεκπ. 1930
Αθηνησι τη‚ 9ῃ Ὀκτωβρίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς 3ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀπεφάσισεν ὅπως τελεσθῇ διαδικτυακῶς, κατά τήν Παρασκευήν 16ην καί τό Σάββατον 17ην Ὀκτωβρίου 2020, τό Θ΄ Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον μέ θέμα «Τά οἰκονομικά τοῦ Ἀγῶνος Ἡ ἐπίτευξη καί ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας», ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς διεξαγωγῆς «10 Διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων γιά τά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως», μερίμνῃ τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος.

Κατά τήν ἔναρξιν τοῦ Συνεδρίου, τήν Παρασκευήν 16ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί περί ὥραν 17:00, θά ἀναγνωσθῇ τό Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ἐν τῇ Αἰθούσῃ Ἐκδηλώσεων τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπου θά παρευρίσκωνται καί ὅσοι ἐκ τῶν Εἰσηγητῶν ἐπιθυμοῦν νά παρουσιάσουν τάς Εἰσηγήσεις των, τηρουμένων τῶν ἀπαιτουμένων ὑγιεινομικῶν συστάσεων.

Εἰς τό Θ΄ Διεθνές Ἐπιστημονικόν Συνέδριον θά ἔχωμεν τήν τιμήν νά παρακολουθήσωμεν Εἰσηγήσεις τριάκοντα δύο (32) διακεκριμένων Ἀκαδημαϊκῶν καί Πανεπιστημιακῶν Διδασκάλων, φιλιστόρων Ἐρευνητῶν, καθώς καί Ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγιωνύμου Ἀθωνικῆς Πολιτείας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος προσκαλεῖ ἅπαντας τούς ἐνδιαφερομένους εἰς τό ἐν λόγῳ Συνέδριον, παρέχουσα τήν δυνατότητα τῆς διαδικτυακῆς παρακολουθήσεως εἰς τάς διευθύνσεις: www.ekklisia1821.gr, www.ecclesiatv.gr, εἰς τά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως τῆς Eἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι: Facebook (www.facebook.com/ekklisia1821), Twitter (twitter.com/ekklisia1821), καθώς ἐπίσης καί εἰς τούς λογαριασμούς τοῦ «ecclesiaTVgr»: YouTube (www.youtube.com/c/ecclesiaTVgr) καί Facebook (www.facebook.com/ecclesiatelevision), δι’ ὧν θά ὑποβάλλωνται καί πιθαναί ἐρωτήσεις καί παρατηρήσεις κατά τήν διάρκειαν αὐτοῦ.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενοι ὅπως τά ἀπορρέοντα ἐκ τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους κατά τήν περίοδον τῆς Ἐθνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 διδάγματα διέπουν τάς ἐπιλογάς ἅμα δέ καί τάς ἐν τῷ μέλλοντι ἐνεργείας ἡμῶν, παρακαλοῦμεν διά τήν ἀνακοίνωσιν τῆς διεξαγωγῆς τοῦ ὡς ἄνω Συνεδρίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 11ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐπί τῇ προβολῇ τῆς σπουδαιότητος αὐτοῦ διά τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος