ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν ἄνευ τροποποιήσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου»
(28/9/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4472
Αριθ. Διεκπ. 1849 Αθηνησι τη‚ 28ῃ Σεπτεμβρίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν,
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
τίς Ἱερές Συνοδικές ΜονέςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., σᾶς γνωρίζουμε τά κάτωθι:

Κατόπιν θέσεως ἐν ἰσχύϊ στίς 11.3.2020 τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ Νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ Α´ 53/11.3.2020) ἀντικαταστάθηκε τό ἄρθρο 14 («Ρυθμίσεις γιά τήν ἀνέγερση κτιρίων») τοῦ ν. 4585/2018 (Α΄ 216/24.12.2018) καί πλέον διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς:

«Σε οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός ορίου οικισμού προ του 1923 ή εντός ορίου οικισμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, ιδιοκτησίας του οικείου φορέα, επιτρέπεται η ανέγερση δημόσιων κτιρίων προοριζομένων για τη στέγαση βρεφικών και παιδικών σταθμών και λειτουργιών εκπαίδευσης και υγείας ή για την ανέγερση ιερών ναών, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής, εφόσον: α) τα ακίνητα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και β) διαπιστωθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο κτίριο ή καθορισμένος χώρος για να υποδεχθεί αυτές τις λειτουργίες».

Διά τῆς ἀνωτέρω διατάξεως, ὡς πλέον ἔχει τροποποιηθεῖ, εἰσάγεται εἰδική ρύθµιση, ἡ ὁποία δίδει τήν σημαντική δυνατότητα ἀνεγέρσεως κοινωφελῶν κτιρίων ἐκπαιδεύσεως καί ὑγείας, πλέον καί Ἱερῶν Ναῶν, σέ οἰκόπεδα περί τῶν ὁποίων τό ἰσχῦον ρυμοτομικό σχέδιο (σχέδιο πόλεως) δέν προβλέπει τήν σχετική χρήση γῆς (ὡς θρησκευτικῶν χώρων) καί ἄνευ τῆς ἀνάγκης προηγουμένης τροποποιήσεως τοῦ ἐν λόγῳ ρυµοτοµικοῦ σχεδίου.

Προϋποθέσεις ἐφαρμογῆς της εἶναι: α) τά ἀκίνητα νά πληροῦν τίς σχετικές προδιαγραφές καί β) νά διαπιστώνεται μέ αἰτιολογημένη ἀπόφαση τοῦ οἰκείου Δημοτικοῦ Συμβουλίου ὅτι δέν ὑπάρχει ἕτερος Ἱερός Ναός στήν περιοχή, ἱκανός νά ἐξυπηρετήσει τίς θρησκευτικές ἀνάγκες τῶν κατοίκων.

Ἡ νέα ρύθμιση ἀφορᾶ καί σέ δημοτικά οἰκόπεδα. Ὑπενθυμίζεται ἐξ ἑτέρου ὅτι κατ᾿ ἄρθρο 47 παρ. 3.α. τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Α´ 146), ὡς ἔχει τροποποιηθεῖ διά τοῦ ἄρθρου 68 παρ. 1 ὑποπαρ. 7.α. τοῦ ν. 4235/2014 (Α´ 32/11.2.2014) ἐπιτρέπονται «οἱ ἄνευ ἀνταλλάγματος μεταβιβάσεις ἀκινήτων τοῦ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ἤ Ο.Τ.Α. ἤ ἰδιωτῶν, ἐπί τῶν ὁποίων λειτουργεῖ ἤ μέ σκοπό νά ἀνεγερθεῖ Ἱερός Ναός … πρός τό οἰκεῖο ἐκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ἤ μεταξύ ἐκκλησιαστικῶν νομικῶν προσώπων τοῦ παρόντος νόμου προκειμένου νά ἐξυπηρετηθεῖ ἡ λειτουργία τους ἀπαλλάσσονται τῶν τελῶν μεταγραφῆς».

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος