ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί παρατάσεως ἰσχύος προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(16/9/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4200
Αριθ. Διεκπ. 1779
Αθηνησι τη‚ 16ῃ Σεπτεμβρίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Διά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 121361/Θ1/ 15.9.2020 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι᾿ οὗ ἐνημερώθη ἡ Ἱερά Σύνοδος περί τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.56327 νέας Κ.Υ.Α., ἐχούσης θέμα «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/ 2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας "Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020" (Β´2111), έως και της 30.9.2020», διαβιβάζεται ὑμῖν συνημμένως ὧδε τό ὑπ᾿ ἀριθ. 40887/τ.Β´/14.9.2020 Φ.Ε.Κ., εἰς ὅ ἐδημοσιεύθη ἡ ὡς ἄνω ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.56327 Κ.Υ.Α., πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος