ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἔναρξις μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων»
(7/9/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3890
Ἀριθ. Διεκπ. 1682 Ἀθήνησι τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2020


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3 0 2 6

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΣεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 2ας μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ὥρισεν ἡμέραν ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων διά τό τρέχον ἔτος τήν δευτέραν Κυριακήν τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἤτοι τήν 11ην Ὀκτωβρίου 2020.

Διά τήν κάλυψιν τῆς διδακτέας ὕλης τῆς ἐπιούσης κατηχητικῆς περιόδου (2020 2021), ἡ Ἱερά Σύνοδος γνωρίζει ὑμῖν ὅτι τίθενται εἰς τήν διάθεσιν ὑμῶν τά κατηχητικά βοηθήματα τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας (δευτέρα σειρά μαθημάτων):

α΄. Κατωτέρου: «Ὁ Θεός εἶναι Πατέρας»
β΄. Μέσου: «Μέ ὁδηγό τήν ἀλήθεια»
γ΄. Ἀνωτέρου: «Ζωή μέσα στόν κόσμο».
Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως μεριμνήσητε διά τήν παραγγελίαν τοῦ ἀναγκαίου κατηχητικοῦ ὑλικοῦ πρός ἔγκαιρον διάθεσιν αὐτοῦ εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς ὑμετέρας θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Πρός τούτοις, σημειωτέον ὅτι καί κατά τήν προσεχῆ κατηχητικήν περίοδον, σειρά κατηχητικῶν βοηθημάτων, ὡς ἐπίσης καί βοηθητικόν κατηχητικόν ὑλικόν, θά εὑρίσκωνται ἀνηρτημένα εἰς τήν ἠλεκτρονικήν ἱστοσελίδα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος www.catichisi.gr.

Ἐμπιστευόμεθα τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν ὑμῶν κρίσιν διά τόν προγραμματισμόν τῆς συνάξεως τῶν παρ᾿ ἑκάστῃ Ἱερᾷ Μητροπόλει διακονούντων Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν, ἁπάντων τῶν βαθμίδων τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου, πρό τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων, ὥστε νά δοθοῦν αἱ ἀπαραίτητοι ὁδηγίαι, νά ἐξετασθοῦν τυχόν ἀναφυόμενα προβλήματα καί νά ἀναζητηθοῦν τρόποι ἐπί τῇ πληρεστέρᾳ λειτουργίᾳ τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.

Ἡ πνευματική οἰκοδομή τῶν νέων καί ἡ συνειδητή ἔνταξις αὐτῶν εἰς τήν ζωήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τυγχάνει ἔργον σπουδαῖον καί σοβαρόν, διό καί παρακαλοῦμεν ὅπως καταβληθῇ πᾶσα δυνατή προσπάθεια ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς θεραπείας καί τῆς ἐν γένει προαγωγῆς αὐτοῦ, ὡς ἄλλωστε πράττεται μέχρι σήμερον.

Ἐν κατακλεῖδι, ἐπισημαίνεται καί ἡ ἀνάγκη ἐπακριβοῦς τηρήσεως τῶν ὑφισταμένων ὑγιειονομικῶν μέτρων λόγῳ τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid19, ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀσφαλοῦς διεξαγωγῆς τῶν κατηχητικῶν μαθημάτων καί τῶν λοιπῶν σχετικῶν δραστηριοτήτων.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ' ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου Ἰάκωβος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων
† Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος
† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας
† Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ Κύριλλος
† Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος Γαβριήλ
† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος