ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί ἀναβολῆς τῆς πραγματοποιήσεως τῆς ΛΒ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας καί τοῦ ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων»
(4/9/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4063
Ἀριθ.Διεκπ. 1670
Ἀθήνησι τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν: α΄) τό ὑπ’ ἀριθ. 561/26.8.2020 Ὑπηρεσιακόν Σημείωμα τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων, β΄) τήν ἐνημέρωσιν τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, ὡς καί γ΄) τάς ἐπικρατούσας συνθήκας λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ κρουσμάτων τῆς πανδημίας τοῦ Covid 19, ἤχθη εἰς τήν Ἀπόφασιν ὅπως ἀναβάλῃ δι’ εὐθετώτερον χρόνον: α΄) τήν προγραμματισθεῖσαν διεξαγωγήν τῆς ἐν Πύργῳ Ἠλείας, ἀπό 19ης ἕως 21ης Ὀκτωβρίου 2020, ΛΒ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας, ἐχούσης ὡς θέμα «Αἱρετικές θεωρήσεις, χρήσεις καί μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς», καί β΄) τοῦ ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, ἀπό 21ης ἕως 23ης Σεπτεμβρίου 2020, ΙΗ´ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, μέ γενικόν θέμα προβληματισμοῦ: «Τό ἦθος καί ὁ χαρακτήρας τῆς λατρείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος