ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί πιστώσεως τῶν παγίων σταθερῆς τηλεφωνίας τοῦ ΟΤΕ»
(3/9/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4048
Διεκπ. 1651
Αθηνησι τη‚ 3ῃ Σεπτεμβρίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΔιά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τήν ἀπό 27ης μηνός Ἰουλίου 2020 ἐπιστολήν τοῦ Ἀξιοτίμου κ. Γρηγορίου Χριστοπούλου, Chief Commercial Officer Business Segment OTE Group, μετ’ ἀναλυτικῆς καταστάσεως ἀνά νομικόν πρόσωπον ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δι’ ἧς ἐμφαίνεται ἡ ἔκπτωσις τῶν τηλεφωνικῶν λογαριασμῶν τοῦ ΟΤΕ, ἤτοι τῆς σχετικῆς πιστώσεως τῶν παγίων σταθερῆς τηλεφωνίας, διά τήν χρονικήν περίοδον ἀπό 15ης μηνός Μαρτίου ἕως καί 3ης μηνός Μαΐου 2020, τῆς συνολικῆς δωρεᾶς ἀνερχομένης εἰς τό ποσόν τῶν πεντήκοντα τεσσάρων χιλιάδων πεντήκοντα ἑνός εὐρώ καί τριάκοντα ἑνός λεπτῶν (54.051,31 €), πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν καί διά τά καθ’ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος