ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τῆς τελέσεως τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας σχολικῆς περιόδου 20202021»
(4/9/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 4062
Ἀριθ. Διεκπ. 1669
Ἀθήνησι τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ἐν συνεννοήσει μετά τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ὅπως ὁ Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2020 – 2021, πραγματοποιηθῇ εἰς ὅλα τά σχολεῖα τῆς Χώρας, ὡς εἴθισται κατ’ ἔτος, τήν ὁρισθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων πρώτην ἡμέραν τῆς λειτουργίας αὐτῶν, ἤτοι τήν Δευτέραν 14ην Σεπτεμβρίου 2020.

Λόγῳ τῆς τελεσθησομένης κατά τήν ἡμέραν ταύτην Θείας Λειτουργίας τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Ἁγιασμός θά πραγματοποιηθῇ μετά τό πέρας Αὐτῆς, εἰς ὥραν καθορισθησομένην κατόπιν προηγουμένης ἐπικοινωνίας τῶν κατά τόπους Ἐφημερίων μετά τῶν Διευθύνσεων τῶν Σχολείων, ἐνῷ κατά τήν τέλεσιν Αὐτοῦ, θά ἰσχύσωσιν ἅπασαι αἱ προβλεπόμεναι ὑγιειονομικαί διατάξεις περί τῆς προλήψεως καί προφυλάξεως ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid 19.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος