ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 529657/2882020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3575/28.8.2020)»
(1/9/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθ. Πρωτ. 3955
Διεκπ. 1604
Ἀθήνησι τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 1ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 112586/Θ1/31.8.2020 ἔγγραφον τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μετά τῆς συνημμένης ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 529657/2882020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3575/28.8.2020), μέ θέμα: «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας “Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020” (Β΄ 2111), έως και την 15.9.2020», καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος