ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Παροχή στοιχείων πρός συμμετοχήν εἰς Πρόγραμμα ἀπασχολήσεως κοινωφελοῦς χαρακτῆρος, διαρκείας ὀκτώ μηνῶν»
(7/8/2020).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙ’ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθ. Πρωτ. 3639
Ἀριθ. Διεκπ. 1485

Ἀθήνησι τῇ 7ῃ Αὐγούστου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(εἰς ἅς ἀφορᾷ)


Θέμα: «Παροχή στοιχείων πρός συμμετοχήν εἰς Πρόγραμμα ἀπασχολήσεως κοινωφελοῦς χαρακτῆρος, διαρκείας ὀκτώ μηνῶν»


Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 2078/884/14.5.2020 Συνοδικοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος περί τοῦ Προγράμματος ἀπασχολήσεως κοινωφελοῦς χαρακτῆρος διαρκείας ὀκτώ μηνῶν (ΦΕΚ Β΄ 1256/ 9.4.2020), καί κατόπιν ἐγγράφου τῆς Ἐπιτελικῆς Δομῆς ΕΣΠΑ τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων, παρακαλοῦμεν ὅπως ἕως τῆς 12ης Αὐγούστου 2020, ἀποστείλητε δι’ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (e-mail) καί μόνον εἰς τήν διεύθυνσιν: ecclesia.protocol@gmail.com, τά στοιχεῖα τοῦ ὁρισθέντος ὑφ’ ὑμῶν ὑπευθύνου προσώπου διά τήν ὑλοποίησιν τοῦ ὡς ἄνω Προγράμματος, κληρικοῦ ἤ λαϊκοῦ (τό e-mail αὐτοῦ, τηλέφωνον), ὡς καί τό ἐπίσημον e-mail τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Κοινοποιήσεις:
1. Διεύθυνσιν Προσωπικοῦ Ἱερᾶς Συνόδου
2. Ἐρίτιμον κ. Αἰκατερίναν Ξυγκάκη
Προϊσταμένην Μονάδος ΙΙ. Β.1
Ἐπιτελικῆς Δομῆς ΕΣΠΑ Ὑπουργείου Ἐργασίας
καί Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων
e-mail: kxigaki@mou.gr