ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51655/18-8-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3450/18.8.2020)
(19/8/2020).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Ἀριθ. Πρωτ. 3800
Ἀριθ. Διεκπ. 1513

Ἀθήνησι τῇ 19ῃ Αὐγούστου 2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51655/18-8-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3450/18.8.2020)»


Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 107058/Θ1/19.8.2020 ἔγγραφον τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ θέμα: «Διαβίβαση Κ.Υ.Α. για παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» (Β΄ 2111), έως και την 31η.8.2020», μετά τῆς συνημμένης ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51655/18-8-2020 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3450/ 18.8.2020) καί παρακαλοῦμεν διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος


Κοινοποίησις:
Γενικήν Γραμματείαν Θρησκευμάτων Υ.ΠΑΙ.Θ.