ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«ΛΒ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας»
(25/6/2020).

Πρωτ. 2853
Αριθ.Διεκπ. 1159
Αθηνησι τη‚ 25ῃ Ἰουνίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας Ἰουνίου ἐ.ἔ., ἀνακοινοῦμεν ὑμῖν ὅτι ἀπό 19ης ἕως 21ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιηθήσεται ἐν Πύργῳ Ἠλείας, τῇ πρόφρονι ἀνταποκρίσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, ἡ «ΛΒ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων διά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», ἔχουσα ὡς θέμα «Αἱρετικές θεωρήσεις, χρήσεις καί μεταφράσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς», διοργανουμένη ὑπό τῆς παρ᾿ ἡμῖν Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων.
Ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀρτιωτέρας διοργανώσεως τῆς ἐν λόγῳ Συνδιασκέψεως, γνωρίζομεν ὑμῖν τά ἀκόλουθα:

1. Ὁ συντονισμός τοῦ Προγράμματος τῆς Συνδιασκέψεως ἀνετέθη τῇ καθ' ἡμᾶς Συνοδικῇ Ἐπιτροπῇ ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῷ Γραμματεῖ αὐτῆς Αἰδεσιμολογιωτάτῳ Πρωτοπρεσβυτέρῳ κ. Κυριακῷ Τσουρῷ, πρός ὅν δύνασθε ὅπως ἀπευθύνησθε διά πᾶσαν πληροφορίαν (τηλ. 210.72.72.240 – 3, Fax 210.72.72.244 καί email: aireseis@gmail.com, κινητόν: 697.423.5628).

2. Διά τήν ἐξασφάλισιν πληρεστέρας καί συστηματικωτέρας συνεργασίας καί ἐνημερώσεως ἐνδείκνυται ἡ παρουσία τοῦ μονίμου Ἐντεταλμένου ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τάς Συνδιασκέψεις ταύτας, ὅστις, ἕνεκα τῆς συνεχοῦς ἐνασχολήσεως αὐτοῦ ἐπί τοῦ εἰδικοῦ τούτου καί σημαντικοῦ ποιμαντικοῦ τομέως, δύναται νά ἐνημερώνηται καί νά ἐνημερώνῃ ἁρμοδίως ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ αὐτοῦ διά τήν οὐσιαστικήν ἀξιοποίησιν τῶν Πορισμάτων τῶν Συνδιασκέψεων, καί νά συνεργάζηται μετά τοῦ Γραφείου τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.

3. Προκειμένου νά ἐξασφαλισθῇ ἡ διαμονή τῶν Συνέδρων εἰς Ξενοδοχεῖον, ἕκαστος τῶν Ἐντεταλμένων δέον ὅπως ἀποστείλῃ δι᾿ ὑμῶν, ἀνυπερθέτως μέχρι τῆς 10ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., συμπεπληρωμένον τό συνημμένον «Δελτίον Συμμετοχῆς» αὐτοῦ. Δεδομένης τῆς περιωρισμένης δυνατότητος φιλοξενίας, εἶναι πρόδηλον ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά γίνουν δεκτοί συνοδοί τῶν Ἐντεταλμένων. Οἱ Ἐντεταλμένοι θά φιλοξενηθοῦν εἰς δίκλινα δωμάτια, ἀποκλειομένης τῆς φιλοξενίας αὐτῶν εἰς μονόκλινα. Ἡ διαμονή εἰς μονόκλινον δωμάτιον βαρύνει τούς ἰδίους τούς Ἐντεταλμένους.

4. Τά ἔξοδα διαμονῆς θά καταβληθοῦν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς διατροφῆς θά βαρύνουν τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἠλείας, ἡ ὁποία προθύμως ἀπεδέχθη τήν κάλυψιν τῆς δαπάνης αὐτῆς, τά δέ ἔξοδα μετακινήσεως τῶν Ἐντεταλμένων εἰς Πύργον, βαρύνουν τάς κατά τόπους Ἱεράς Μητροπόλεις.

5. Ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ θά ἀποσταλῇ καί ἕτερον Δελτίον Συμμετοχῆς μέ ἐνημέρωσιν περί τῶν Ξενοδοχείων καί τοῦ τόπου ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέψεως.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος