ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ


Εγκύκλιοι της Ιεράς Συνόδου

Προηγούμενη σελίδα | Εκτύπωση


«Περί τοῦ Προγράμματος τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων διά τόν Ἑορτασμόν τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καί τῆς ἀνακοινώσεως αὐτοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου»
(28/7/2020).

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)


Πρωτ. 3497
Διεκπ. 1442
Αθηνησι τη‚ 28ῃ Ἰουλίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἘκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 31/19.6.2020 ἔγγραφον τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, δι’ οὗ ἐνημερώνει περί τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ Προγράμματος τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Περιφερειακῶν Ἐκδηλώσεων διά τόν Ἑορτασμόν τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀπεφάσισεν ὅπως ἀποστείλῃ ὑμῖν, ἐν φωτοαντιγράφῳ, τάς ὑποβληθείσας προτάσεις τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως, ὡς ἀναγράφονται εἰς τό ὑπό διαμόρφωσιν Πρόγραμμα, ἀναμένοντες, ἕως τῆς 14ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., πιθανάς ἐπισημάνσεις ὑμῶν, ὡς καί τόν ὁρισμόν ἀκριβοῦς ἡμερομηνίας, ὅπου δέν ὑφίσταται, δι’ ἑκάστην τῶν ὑμετέρων Ἐκδηλώσεων, ἵνα προβῶμεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν τελικήν ἐκτύπωσιν αὐτοῦ.

Τό ἐν λόγῳ Πρόγραμμα θά ἀνακοινωθῇ ἐπισήμως ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἐνώπιον τῶν Μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας κατά τόν μῆνα Σεπτέμβριον ἐ.ἔ., ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἐνημερώσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἐνῷ θά διανεμηθῇ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς ἅπαντας τούς ἐνδιαφερομένους καί θά ἀποσταλῇ καί πρός ὑμᾶς.

Δι' οἱανδήποτε πληροφορίαν, παρακαλοῦμεν ὅπως ἐπικοινωνήσητε μετά τοῦ Γραμματέως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου Τριανταφυλλίδη (τηλ. ἐπικοινωνίας: 210 7272268, 6983772240, emails: bartholomaiosantoniou@yahoo.com & politistikitautotita@yahoo.gr).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος